Η Σχέση μεταξύ Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας και Κουλτούρας Ασφάλειας Ασθενών

Η κουλτούρα ασφαλείας αφορά στις απόψεις των επαγγελματιών υγείας αναφορικά με τις συνθήκες ασφαλείας που επικρατούν μέσα στην υγειονομική μονάδα στην οποία εργάζονται καθώς και με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται μέσα σε αυτή, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των ασθενών. H παροχή της καλύτερης διαθέσιμης περίθαλψης στον ασθενή και η εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών και απαιτήσεων, που συντελούν στην επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος, προσδιορίζουν την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να διερευνηθεί η σχέση που έχει η κουλτούρα ασφαλείας του ασθενούς με την παροχή ποιοτικών υγειονομικών υπηρεσιών. Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική αναζήτηση βιβλιογραφίας, με τη χρήση ηλεκτρονικών βάσεων Google Scholar, PubMed και Medscape. Χρησιμοποιήθηκαν άρθρα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αναζήτηση των άρθρων ήταν "Safety Culture", "Health Services Quality", " Medical Errors", "Cooperation". Δευτερογενής αναζήτηση πραγματοποιήθηκε και από τις βιβλιογραφικές αναφορές των άρθρων που βρέθηκαν κατά την αρχική αναζήτηση. Αποτελέσματα: Η υιοθέτηση κουλτούρας ασφαλείας των ασθενών από τις διοικήσεις των μονάδων υγείας όσο και από τους επαγγελματίες υγείας, είναι μία ιδιαίτερα δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία καθώς απαιτείται η λήψη πρωτοβουλιών αλλά και η αποδοχή της αναγκαιότητας εφαρμογής της. Η βελτιστοποίηση των διαδικασιών και δράσεων που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία ενός οργανισμού, εξασφαλίζει την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας. Η ασφάλεια στον χώρο της υγείας, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών για της οποίας τη διασφάλιση γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια από όλους τους φορείς. Η αυξημένη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας συμβάλλει στη λήψη μεγαλύτερης ικανοποίησης των ασθενών και συνοδών τους, επιτυγχάνοντας τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Συμπεράσματα: Στη σύγχρονη εποχή παρουσιάζεται εντονότερο ενδιαφέρον για υπηρεσίες υγείας με υψηλότερα χαρακτηριστικά ποιότητας, τα οποία να καλύπτουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών τους. Η έκβαση της υγείας των ασθενών και το επίπεδο αποτελεσματικότητας της υγειονομικής μονάδας καθορίζονται από την κουλτούρα ασφαλείας που εφαρμόζεται καθώς αποτελεί πολύ σημαντική διάσταση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.

Κατηγορία: Τόμος 57, Τεύχος 1
Hits: 480 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2018
Συγγραφείς: Ιωάννα Αυγουστίδου