Συστήματα Εικονικής Πραγματικότητας στην Υγεία

Η εικονική πραγματικότητα εφαρμόζεται από την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία, μέχρι και την ιατρική. Στην ιατρική επιστήμη, αξιοποιείται τόσο στην εκπαίδευση των ιατρών και των λοιπών ειδικοτήτων που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη, όσο και κατά την εκτέλεση ιατρικών επεμβάσεων. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση δεδομένων σχετικά με τα είδη και το εύρος χρήσης των συστημάτων εικονικής πραγματικότητας στον τομέα της υγείας. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων και ερευνητικών μελετών κατά την τελευταία πενταετία, στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων «Pubmed», καθώς και σε ανακοινώσεις Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν στην αναζήτηση ήταν οι εξής: "Virtual Reality" "Movement Disorders" "Recovery", "Treatment of Diseases", "Robotic Surgery" . Αποτελέσματα: Η χρήση της εικονικής πραγματικότητας και η ρομποτική χειρουργική με το σύστημα DaVinci, παρέχει τη δυνατότητα πλήρους και ολοκληρωμένης εικόνας του ασθενούς πριν την επέμβαση και κατά τη διάρκεια αυτής, μειώνοντας την πιθανότητα λαθών. Επιπλέον, μέθοδοι εικονικής πραγματικότητας όπως η συσκευή "Head Mounted Display", τα προγράμματα CAREN (Computer Assisted Rehabilitation Environment) και Kinect, το παιχνίδι Shark Punch, τα διάφορα είδη εξωσκελετών, καθώς και άλλα μέσα, χρησιμοποιούνται και για την αποκατάσταση ασθενών με κινητικά, νευρολογικά και ψυχικά προβλήματα. Συμπεράσματα: Η εικονική πραγματικότητα αποτελεί μια σύγχρονη τεχνολογική καινοτομία βοηθώντας άτομα με αναπηρία να βελτιώσουν την κινητική τους δεινότητα, ενώ χρησιμοποιείται και για τη βελτίωση των συμπτωμάτων σοβαρών νευρολογικών ασθενειών. Εφαρμόζεται και στην ιατρική εκπαίδευση, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο ο ασθενής.

Κατηγορία: Τόμος 56, Τεύχος 4
Hits: 575 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2017
Συγγραφείς: Σταυρούλα Μπάμπαλη , Μαρία Τσιριντάνη