Απόψεις και Στάσεις Προσωπικού Ελληνικών Νοσοκομείων για τη Χρήση Ρομποτικής Χειρουργικής

Η χρήση της ρομποτικής χειρουργικής παρέχει τη δυνατότητα πλήρους και ολοκληρωμένης εικόνας του ασθενούς πριν την επέμβαση και κατά τη διάρκεια αυτής, μειώνοντας την πιθανότητα λαθών. Ωστόσο οι απόψεις και στάσεις των εργαζομένων στον χώρο της υγείας σε σχέση με τη ρομποτική χειρουργική, δεν έχει διερευνηθεί σε Ελληνικά Νοσοκομεία. Σκοπός: Η διερεύνηση των απόψεων και στάσεων του Προσωπικού Ελληνικών Νοσοκομείων σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της ρομποτικής χειρουργικής στη θεραπεία ασθενών. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ποσοτική περιγραφική μελέτη κατά το χρονικό διάστημα, Δεκέμβριος 2016–Ιανουάριος 2017, σε τυχαίο δείγμα επιλεγμένων Νοσοκομείων της Αττικής όπου εφαρμόζεται ρομποτική χειρουργική. Συμμετείχαν συνολικά 53 άτομα από το νοσοκομειακό προσωπικό, τα οποία συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε για τους σκοπούς της έρευνας και αποτελούνταν από 21 ερωτήσεις που αφορούσαν σε δημογραφικά δεδομένα, καθώς και σε απόψεις και στάσεις σχετικά με παραμέτρους της ρομποτικής χειρουργικής. Εφαρμόστηκε περιγραφική στατιστική με το λογιστικό πακέτο MS Excel 2007. Αποτελέσματα: Οι επαγγελματίες που συμμετείχαν στην έρευνα ασχολούνται με τη ρομποτική ιατρική διότι προσφέρει πολλά οφέλη για τους ασθενείς, ενώ, ταυτόχρονα, αποτελεί ένα ενδιαφέρον πεδίο. Η συντριπτική πλειοψηφία ανέφερε ότι η ρομποτική χειρουργική εφαρμόζεται σε επεμβάσεις του πεπτικού συστήματος. Αναλυτικότερα, το 43% του δείγματος ανέφερε ότι η ρομποτική χειρουργική μειώνει δραστικά τον μέσο χρόνο νοσηλείας, το 51% ότι μειώνει τις ανάγκες σε αίμα, το 49% ότι μειώνει τον μετεγχειρητικό πόνο, το 74% ανέφερε ότι μειώνονται οι μετεγχειρητικές επιπλοκές, ενώ το 56% υποστήριξε ότι αυξάνει το εύρος των αντιμετωπιζόμενων περιστατικών, το 73% ότι αυξάνει την ικανοποίηση των ασθενών και το 48% ότι μειώνεται δραστικά ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας επέμβασης. Συμπεράσματα: Η ρομποτική χειρουργική επιτρέπει στους ασθενείς να αναρρώνουν γρήγορα μετά από επεμβάσεις, με πολύ μικρότερο απαιτούμενο χρόνο νοσηλείας, δραστικά μειωμένο μετεγχειρητικό πόνο, λιγότερες επιπλοκές και, άρα, καλύτερα κλινικά αποτελέσματα.

Κατηγορία: Τόμος 57, Τεύχος 1
Hits: 517 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2018
Συγγραφείς: Σταυρούλα Μπάμπαλη , Μαρία Τσιριντάνη