Γνώση Ασθενών με Κολπική Μαρμαρυγή για τη Νόσο και τη Θεραπεία της

Η κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) είναι μία από τις συχνότερες καρδιακές αρρυθμίες και χαρακτηρίζεται από υψηλή θνητότητα με την πάροδο της ηλικίας. Η επιτυχής αντιμετώπιση της νόσου προϋποθέτει την προσήλωση του ασθενούς στη θεραπεία, που με τη σειρά της εξαρτάται από το υψηλό επίπεδο γνώσης για τη νόσο και τη θεραπευτική της αγωγή. Σκοπός: Η ανάδειξη, μέσα από τη συστηματική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, της γνώσης των ασθενών με ΚΜ για τη νόσο και τη θεραπεία της. Υλικό και Μέθοδος: Η αναζήτηση των άρθρων πραγματοποιήθηκε στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων "PUBMED", με τη χρήση των ακόλουθων λέξεων-κλειδιών: "atrial fibrillation", "knowledge", "therapy", "education". Τα κριτήρια επιλογής για την αναζήτηση των άρθρων ήταν τα ακόλουθα: (α) μελέτες δημοσιευμένες από 01/01/2005 έως 31/12/2016, (β) μελέτες δημοσιευμένες στην αγγλική γλώσσα, (γ) μελέτες σε ανθρώπους και (δ) μελέτες σε άτομα ≥18 ετών. Αποτελέσματα: Από την αναζήτηση της βιβλιογραφίας βρέθηκαν συνολικά 242 μελέτες, από τις οποίες τελικά επιλέχθηκαν 9. Σε όλες τις μελέτες, οι περισσότεροι ασθενείς είχαν χαμηλά επίπεδα γνώσης σχετικά με την ΚΜ και τον σκοπό της αντιπηκτικής αγωγής. Αναφορικά με τη γνώση των ασθενών για τα θεραπευτικά όρια του INR, τα ποσοστά ήταν σχετικά υψηλά και σχεδόν παρόμοια σε όλες τις μελέτες. Επίσης, σε ορισμένες μελέτες διενεργήθηκε εκπαίδευση των ασθενών από επαγγελματίες υγείας (νοσηλευτές, ιατρούς) και βρέθηκε θετική επίδρασή της, με αύξηση των επιπέδων της γνώσης των ασθενών για τη νόσο και τη θεραπεία της. Συμπεράσματα: Η γνώση των ασθενών για την ΚΜ και τη θεραπεία της θεωρείται χαμηλή. Ωστόσο, σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις των επαγγελματιών υγείας φαίνεται να βελτιώνουν την κατάσταση. Προφανώς, απαιτείται η θέσπιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ειδικά σχεδιασμένων για τους ασθενείς με ΚΜ, με έμφαση στην αύξηση των γνώσεών τους για τη νόσο και τη θεραπεία της.

Κατηγορία: Τόμος 56, Τεύχος 4
Hits: 1147 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2017
Συγγραφείς: Αντουέλα Γκράμος , Νικόλαος Β. Φώτος , Ηρώ Μπροκαλάκη