Ανάγκες Ενημέρωσης και Συμμετοχή στη Λήψη Θεραπευτικών Αποφάσεων Ασθενών με Καρκίνο

Η ενημέρωση των ασθενών με καρκίνο για τη νόσο τους και τις θεραπευτικές επιλογές αποτελεί αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης, τις τελευταίες δεκαετίες. Επίσης, οι επαγγελματίες υγείας ενθαρρύνονται όλο και περισσότερο, τα τελευταία χρόνια, να υιοθετήσουν μια συνεργατική σχέση με τους ασθενείς σε ό,τι αφορά στη διαδικασία λήψης θεραπευτικών αποφάσεων, η οποία προϋποθέτει τη λεπτομερή ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας τους. Σκοπός: Η αναγνώριση των αναγκών ενημέρωσης ασθενών με καρκίνο και των προτιμήσεών τους σχετικά με τον ρόλο που επιθυμούν να διαδραματίσουν στη διαδικασία λήψης θεραπευτικών αποφάσεων. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση άρθρων που δημοσιεύθηκαν από το 1985 έως σήμερα, στις βάσεις δεδομένων PubMed, Google Scholar, Cinahl και Scopus. Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε με τις λέξεις ευρετηρίου "decision-making", "cancer", "information", "treatment", "patient preferences", "information needs". Αποτελέσματα: Από την αναζήτηση της βιβλιογραφίας βρέθηκε ότι οι ασθενείς, ενώ επιθυμούν, στην πλειοψηφία τους, να ενημερώνονται πλήρως για τη διάγνωση της νόσου, την πρόγνωση και την εξέλιξή της, εντούτοις δυσκολεύονται να διαδραματίσουν έναν πλήρως ενεργό ρόλο στη διαδικασία λήψης θεραπευτικών αποφάσεων, αφήνοντας στον ιατρό τους την ευθύνη αυτή. Επιπλέον, βρέθηκε ότι η εκπλήρωση των επιθυμιών των ασθενών, σχετικά με τον όγκο των πληροφοριών που λαμβάνουν και με τον ρόλο που διαδραματίζουν στη λήψη αποφάσεων για τη νόσο τους, βελτιώνει τη σχέση τους με τη θεραπευτική ομάδα, μειώνει το άγχος για την κατάστασή τους και ενισχύει την προσήλωσή τους στις θεραπευτικές οδηγίες. Επίσης, δημογραφικοί παράγοντες όπως το γυναικείο φύλο, η νεότερη ηλικία και το υψηλό μορφωτικό επίπεδο των ασθενών βρέθηκε ότι σχετίζονται σημαντικά με αυξημένες ανάγκες ενημέρωσης και την επιθυμία μίας περισσότερο ενεργής συμμετοχής στη διαδικασία λήψης θεραπευτικών αποφάσεων. Συμπεράσματα: Οι ανάγκες ενημέρωσης των ασθενών με καρκίνο και οι προτιμήσεις τους σχετικά με τον ρόλο που επιθυμούν να διαδραματίσουν στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων εξατομικεύονται και διαφοροποιούνται ανάλογα με δημογραφικούς και πολιτισμικούς παράγοντες. Η ουσιαστική επικοινωνία των επαγγελματιών υγείας με τους ασθενείς καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την ικανοποίηση των αναγκών ενημέρωσης και του βαθμού συμμετοχής των ασθενών με καρκίνο στη λήψη αποφάσεων για τη νόσο τους.

Κατηγορία: Τόμος 56, Τεύχος 3
Hits: 902 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2017
Συγγραφείς: Δέσποινα Αλαμάνου , Ελισάβετ Πατηράκη , Ηρώ Μπροκαλάκη