Γνώση και Χρήση των Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα από Μετανάστες

Η ισότιμη πρόσβαση των μεταναστών στις υπηρεσίες υγείας αποτελεί βασική παράµετρο της ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία, της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και του σεβασµού του ανθρώπινου δικαιώµατος για ισότιμη παροχή φροντίδας υγείας. H περιορισμένη γνώση των υπηρεσιών υγείας αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τη χρήση τους από τους μετανάστες. Σκοπός: Η εκτίμηση της γνώσης και της χρήσης των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα από τους μετανάστες. Υλικό-Mέθοδος: Πρόκειται για συγχρονική μελέτη, που διενεργήθηκε από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου 2012. Τον μελετώμενο πληθυσμό αποτέλεσαν 191 μετανάστες (88 άνδρες, 103 γυναίκες), που διαμένουν μόνιμα στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη ≤10 έτη. Η επιλογή του δείγματος πραγματοποιήθηκε με δειγματοληψία τύπου «χιονοστιβάδας». Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο δημιουργήθηκε από τους ερευνητές, βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας. Η στατιστική ανάλυση περιελάμβανε τον έλεγχο x2, τον ακριβή έλεγχο Fisher, τον έλεγχο t και την ανάλυση διασποράς. Αποτελέσματα: Από το σύνολο των μεταναστών, το 20,4% δήλωσαν ότι γνωρίζουν καλά/πολύ καλά τις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα, ενώ οι περισσότεροι (60,2%) δήλωσαν μέτρια γνώση. Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες (49,7%) χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα τους τελευταίους 12 μήνες παραμονής τους. Πιο συγκεκριμένα, το 28,3% επισκέφθηκε τμήματα επειγόντων περιστατικών, το 17,3% επισκέφθηκε ιδιώτες ιατρούς και το 17,3% επισκέφθηκε ιδιώτες οδοντίατρους. Το 62,3% δήλωσε ότι τους τελευταίους 12 μήνες προέκυψε ανάγκη χρήσης των υπηρεσιών υγείας, που όμως τελικά δεν ικανοποιήθηκε. Το 64,4% δήλωσε ότι εμπιστεύεται τους επιστήμονες υγείας στην Ελλάδα. Η αυξημένη ικανότητα κατανόησης (p<0,001) και ομιλίας της ελληνικής γλώσσας (p<0,001), καθώς και η αυξημένη διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα (p<0,001) σχετίζονταν με αυξημένη γνώση των υπηρεσιών υγείας. Επίσης, το αυξημένο μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα σχετιζόταν με μειωμένη δυσκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας (p<0,001). Συμπεράσματα: Η αδυναμία κατανόησης και ομιλίας της ελληνικής γλώσσας αποτελεί το πλέον σημαντικό πρόβλημα των μεταναστών αναφορικά με την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες υγείας. Ιδιαίτερες προσπάθειες είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν προς την κατεύθυνση αυτή, έτσι ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση των μεταναστών στις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα.