Πιλοτική μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας εργασίας στο χώρο του νοσοκομείου

ΣΚΟΠΟΣ: Το νοσοκομείο αποτελεί ένα χώρο εργασίας, στον οποίο οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε βιολογικούς, χημικούς, φυσικούς, εργονομικούς και άλλους παράγοντες κινδύνου. Η αναγνώριση και εκτίμησή τους, ως μια δομημένη και συστηματική διαδικασία, αν και αποτελεί νομοθετική υποχρέωση και στην Ελλάδα, δεν λαμβάνει χώρα. Σε πολλούς εργασιακούς χώρους έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται κάποια μορφή μεθοδολογίας εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου. Υπάρχουν μελέτες, στο χώρο του νοσοκομείου, που αναφέρονται μεμονωμένα σε κάποιον από τους παράγοντες κινδύνου, όχι όμως στο σύνολό τους ούτε στη μεθοδολογία εκτίμησής τους. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων στο χώρο του νοσοκομείου και ο σχεδιασμός της αντιμετώπισής τους. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Σχεδιάστηκε μια συγχρονική μελέτη επισκόπησης, χρησιμοποιώντας πολλαπλή τριγωνοποίηση, μέσω διαφορετικών πηγών δεδομένων και μεθόδων:παρατήρηση, ερωτηματολόγιο, μέτρηση. Αναπτύχθηκε ένα εργαλείο εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, αποτελούμενο από τρία μέρη: (α) έναν κατάλογο επιθεώρησης παραγόντων κινδύνου, (β) ένα ερωτηματολόγιο υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού, το οποίο δοκιμάστηκε και βρέθηκε αξιόπιστο και έγκυρο για το σκοπό χρήσης του, και (γ) ένα φύλλο αναφοράς παραγόντων κινδύνου. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε 50 εργαζόμενους (νοσηλευτές και γιατρούς) και επιστράφηκαν συμπληρωμένα 39 (78%). Απάντησαν 32 γυναίκες και 7 άνδρες, ηλικίας 25–55 ετών. Υπολογίστηκε ο συντελεστής εσωτερικής συνοχής Cronbach α=0,90. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η προτεινόμενη μεθοδολογία, που αποσκοπεί στην αναγνώριση και στην εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου, συνεπάγεται την προαγωγή της ενημέρωσης του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και μπορεί να συμβάλλει τόσο στην εφαρμογή της νομοθεσίας, όσο και στην πιο ασφαλή, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία αυτής της γιγάντιας «γραμμής παραγωγής» και ιδιαίτερου χώρου εργασίας, που αποτελεί το σύγχρονο νοσοκομείο.

Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 3
Hits: 39 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2006
Συγγραφείς: Στυλιανή Τζιαφέρη , Παναγιώτα Σουρτζή , Εμμανουήλ Βελονάκης