Σχεδιασμένες ή Καθοδηγούμενες από Νοσηλευτές Παρεμβάσεις σε Ασθενείς με Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου

Οι ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου (Head and Neck Cancer=HNC) έχουν πολύπλοκες σωματικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες απότοκα της νόσου και της θεραπείας της. Οι καθοδηγούμενες από νοσηλευτές παρεμβάσεις έχουν σημαίνοντα ρόλο στη φροντίδα των ασθενών και των οικογενειών τους. Σκοπός: Η μελέτη της βιβλιογραφίας σχετικά με τις παρεμβάσεις σχεδιασμένες ή καθοδηγούμενες από νοσηλευτές σε ασθενείς με HNC. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις Medline και Cochrane, στον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) και στη μηχανή αναζήτησης Google Scholar, με τις ακόλουθες λέξεις-κλειδιά: "nurse led care", "nurse led interventions", "head and neck cancer". Τα κριτήρια επιλογής των μελετών ώστε να γίνουν αποδεκτές για τη βιβλιογραφική ανασκόπηση ήταν, τα άρθρα να είναι δημοσιευμένα στην αγγλική γλώσσα, οι έρευνες να εστιάζονται σε παρεμβάσεις καθοδηγούμενες ή σχεδιασμένες από νοσηλευτές (nurse led) σε ασθενείς με HNC, και οι συμμετέχοντες να είναι άνω των 18 ετών. Με βάση τις λέξεις-κλειδιά και τα κριτήρια ένταξης τελικά κρίθηκαν κατάλληλες 8 πρωτογενείς ερευνητικές μελέτες. Αποτελέσματα: Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι συχνότερες καθοδηγούμενες από νοσηλευτές παρεμβάσεις είχαν ως στόχο τη διακοπή του αλκοόλ και του καπνίσματος, τη μείωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης, την ικανοποίηση των αναγκών πληροφόρησης, την αύξηση της συμμόρφωσης στην ακτινοθεραπεία, την εκτίμηση τριγμού και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Το 50% των μελετών ανέφερε στατιστικά σημαντικά οφέλη στα αποτελέσματα των ασθενών μετά την εφαρμογή των προαναφερόμενων παρεμβάσεων. Συμπεράσματα: Οι καθοδηγούμενες από νοσηλευτές παρεμβάσεις φαίνεται να επιδρούν θετικά στη φροντίδα των ασθενών με HNC. Η στοχευμένη εκπαίδευση των νοσηλευτών και η διεξαγωγή περαιτέρω πολυκεντρικών μελετών θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών των ασθενών.

Κατηγορία: Τόμος 56, Τεύχος 2
Hits: 774 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2017
Συγγραφείς: Χρίστος Στυλιανού , Αλκμένα Καφάζη , Δημήτριος Παπαγεωργίου