Πεποιθήσεις Φοιτητών Νοσηλευτικής Σχετικά με την Επάρκεια Γνώσεων και Ικανοτήτων τους για Διαπολιτισμική Φροντίδα: Πιλοτική Μελέτη

Την τελευταία δεκαετία όλο και περισσότερα άτομα εκπαιδεύονται πάνω σε θέματα διαπολιτισμικής υγείας, ωστόσο δεν έχει αξιολογηθεί διεξοδικά η επάρκεια των γνώσεών τους. Σκοπός: Η ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή ερωτηματολογίου γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και στάσεων σχετικά με τη φροντίδα ατόμων διαφορετικής κουλτούρας και η αξιολόγηση των παραπάνω παραμέτρων σε φοιτητές νοσηλευτικής, καθώς και των παραγόντων που τις επηρεάζουν. Υλικό και Μέθοδος: Περιγραφική μελέτη με συγχρονικές συγκρίσεις και επιμέρους συσχετίσεις που διεξήχθη κατά το διάστημα Σεπτέμβριος 2012–Φεβρουάριος 2013 σε δείγμα ευκολίας 66 φοιτητών Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, 57 προπτυχιακών (3ου και 4ου έτους) και 9 μεταπτυχιακών (πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Νοσηλευτική»). Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια υποχρεωτικού μαθήματος και το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 100%. Χρησιμοποιήθηκε φόρμα συλλογής δημογραφικών-εκπαιδευτικών δεδομένων και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης γνώσεων, ικανοτήτων και πεποιθήσεων, 50 ερωτήσεων που απαντιόταν με 5βαθμη κλίμακα Likert (Καθόλου-Πολύ), που εν μέρει βασίστηκε στο Clinical Cultural Competency Questionnaire (CCCQ) και έπαιρνε βαθμολογία 53–265. Πραγματοποιήθηκε μετάφραση από την αγγλική γλώσσα στα Ελληνικά, αντίστροφη μετάφραση και έλεγχος από ομάδα ειδικών. Εφαρμόστηκε περιγραφική στατιστική, έλεγχος αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής (Cronbach’s α) και δοκιμασίας-επαναδοκιμασίας (test-retest), καθώς και μελέτη συσχετίσεων με το SPSS 20.0, με p<0,05. Αποτελέσματα: Ο Cronbach's α για το σύνολο του ερωτηματολογίου ήταν 0,967, ενώ υπήρξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση των υποκλιμάκων (γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και στάσεων) μεταξύ τους (0,356≤rho≤0,729, p<0,001). Το 78,8% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες, 97% ελληνικής καταγωγής, 19,7% με εμπειρία φροντίδας ασθενών διαφορετικής προέλευσης. Όσοι είχαν υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης (μεταπτυχιακό), κλινική εμπειρία, παρακολούθηση σεμιναρίων και όσοι αξιολογούσαν θετικά την εμπειρία τους από τη φροντίδα ασθενών διαφορετικής προέλευσης φάνηκε να αξιολογούν υψηλότερα το επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, καθώς και να έχουν θετικότερες στάσεις (p<0,05). Συμπεράσματα: Τα πιλοτικά δεδομένα φαίνεται να υποστηρίζουν την αξιοπιστία και εγκυρότητα του ερωτηματολογίου. Η εκπαίδευση στη διαπολιτισμική φροντίδα και οι γνώσεις και δεξιότητες που απορρέουν από αυτήν, αποτελούν τη βάση μιας αποτελεσματικής αντιμετώπισης των ατόμων διαφορετικής προέλευσης, στον χώρο της υγείας.