Στάση του Νοσηλευτικού Προσωπικού Σχετικά με τη Νοσηλεία Ασθενών με HIV/AIDS: Μια Ποιοτική Μελέτη

Κατά τη διάρκεια της φροντίδας ασθενών με AIDS, οι επαγγελματίες υγείας και ειδικότερα το νοσηλευτικό προσωπικό, έχουν να αντιμετωπίσουν τον φόβο της μετάδοσης και την αίσθηση της ελλιπούς γνώσης σε σχέση τόσο με τα απαραίτητα προφυλακτικά μέτρα, όσο και με τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τη σωματική και ψυχική υγεία του συγκεκριμένου πληθυσμού ασθενών. Σκοπός: Η διερεύνηση των αντιλήψεων των στάσεων και των συμπεριφορών του νοσηλευτικού προσωπικού (ΝΠ) απέναντι σε ασθενείς με HIV/AIDS. Υλικό και Mέθοδος: Η παρούσα έρευνα χρησιμοποίησε ποιοτική μεθοδολογία. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν άτομα ΝΠ Δημόσιου Γενικού Νοσοκομείου της Αθήνας που νοσήλευαν ασθενείς με HIV/AIDS, μετά τη σχετική άδεια από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση ημι-δομημένων ατομικών συνεντεύξεων. Τα δεδομένα ερμηνεύθηκαν με τη μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου. Το τελικό δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 12 άτομα ΝΠ. Αποτελέσματα: Οι συμμετέχοντες εμφάνισαν διάφορες διαβαθμίσεις στο επίπεδο εκπαίδευσης/ενημέρωσης, απέναντι στη νοσηλεία και τη φροντίδα ασθενών με HIV/AIDS. Αν και οι περισσότεροι δήλωσαν ότι λαμβάνουν τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα προστασίας, πολλές φορές ανέφεραν πως δυσκολεύονταν να λειτουργήσουν σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές. Τέλος, φάνηκε πως διαθέτουν αίσθημα ηθικής ευθύνης για τη φροντίδα των ασθενών ενώ παράλληλα αναφέρουν πως η πίστη σε κάποια ανώτερη δύναμη τους καθοδηγεί στην αξιοπρεπή διαχείριση των ασθενών τους. Συμπεράσματα: Η επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων στη διαχείριση των ασθενών με HIV/AIDS είναι παράγοντες που φαίνεται να λειτουργούν καθοριστικά στη διαμόρφωση των στάσεων του ΝΠ και πρέπει να επιδιώκονται από τους νοσηλευτικούς οργανισμούς.

Κατηγορία: Τόμος 55, Τεύχος 1
Hits: 1166 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2016
Συγγραφείς: Θεοδώρα Χαρισοπούλου , Βασιλική Καρρά , Ευαγγελία Κουσκούνη , Μαρία Καλαφάτη