Γνώσεις και Απόψεις των Φοιτητών Νοσηλευτικής σχετικά με τη Νόσο Alzheimer

Η σταθερή αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που ζουν και πεθαίνουν με άνοια, σε συνδυασμό με την πρόσφατη έμφαση στην ποιότητα της φροντίδας, ανέδειξε τη σημασία της κατάρτισης άνοιας για τους επαγγελματίες υγείας. Οι εμπειρίες των φοιτητών Νοσηλευτικής από το εξωτερικό περιγράφουν τη φροντίδα ασθενών με άνοια ως αρκετά δύσκολη, καθώς πολλοί από αυτούς δηλώνουν ανεπαρκώς προετοιμασμένοι σε σχέση με τις γνώσεις και τις διαπροσωπικές ικανότητες που απαιτεί η φροντίδα των συγκεκριμένων ασθενών. Σκοπός: Η εκτίμηση του επιπέδου και η σύγκριση των γνώσεων των φοιτητών του πρώτου και του τέταρτου έτους του τμήματος Νοσηλευτικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, καθώς και η καταγραφή της συμπεριφοράς, των στάσεων και των απόψεών τους απέναντι στους ασθενείς με Alzheimer. Υλικό και Μέθοδος: Διεξήχθη συγχρονική μελέτη με δείγμα 120 φοιτητών, 28 ανδρών και 92 γυναικών, ηλικίας 18-27 ετών, με μέση ηλικία τα 21,1 έτη. Για τις ανάγκες της έρευνας κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο 21 ερωτήσεων, έπειτα από συγκερασμό και προσαρμογή τριών ερωτηματολογίων από τη διεθνή βιβλιογραφία (Carrie Hill’s Alzheimer quiz II, Alzheimer quiz και Riverside Mayo Clinic Staff Alzheimer quiz). Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα Μαΐου-Ιουνίου του 2013. Οι μεταβλητές του δείγματος ήταν ονομαστικές και τακτικές, ενώ τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε απόλυτες (n, αριθμός παρατηρήσεων) και σχετικές (%, ποσοστά) συχνότητες. Για τη σύγκριση μεταξύ των κατηγορικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος x2. Αποτελέσματα: Σε ποσοστό 85% των τελειόφοιτων φοιτητών σημειώθηκαν σωστές απαντήσεις για τη συμπτωματολογία της νόσου ενώ, αντίθετα, μόνο 57% των πρωτοετών απάντησαν σωστά (p<0,05). Ένα μικρό ποσοστό των φοιτητών (n=21, 17,5%) είχε κάποιο μέλος του στενού οικογενειακού περιβάλλοντός του, το οποίο έπασχε ή πάσχει από τη νόσο Alzheimer (NA). Στον έλεγχο του επιπέδου γνώσεων σε σχέση με την προηγούμενη εμπειρία με τη νόσο, υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05), με τη μεγάλη πλειοψηφία (88,8%) των φοιτητών χωρίς προσωπική εμπειρία φροντίδας να εντοπίζει ορθά την απώλεια γνωστικής ικανότητας ως σύμπτωμα της ΝΑ σε σχέση με ποσοστό 76,2% των φοιτητών με εμπειρία φροντίδας. Συμπεράσματα: Παρόλο που η ΝΑ είναι μια σύγχρονη παγκόσμια ασθένεια με ανησυχητικές διαστάσεις, δε φαίνεται να κατέχει εξέχουσα θέση στα μαθησιακά ενδιαφέροντα των φοιτητών, αφού συνολικά οι φοιτητές έχουν ελλιπείς γνώσεις, καθώς και σχετική προκατάληψη απέναντι στους συγκεκριμένους ασθενείς. Επίσης, φαίνεται ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά γνώσεων μεταξύ των πρωτοετών και των τεταρτοετών φοιτητών, αλλά υπάρχει και σαφές περιθώριο βελτίωσης.

Κατηγορία: Τόμος 54, Τεύχος 3
Hits: 231 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2015
Συγγραφείς: Δημήτριος Θεοφανίδης , Σωτήριος Τόζιος