Ποιότητα Ζωής των Ασθενών μετά από Αορτοστεφανιαία Παράκαμψη

Η ποιότητα ζωής αναγνωρίζεται πλέον ως βασικός δείκτης αποτελέσματος ιατρικών και νοσηλευτικών παρεμβάσεων, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση της πορείας της νόσου. Λόγω της αύξησης των καρδιοχειρουργικών παρεμβάσεων και ειδικότερα της αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, γεννάται το ερώτημα του επιπέδου ποιότητας ζωής που αποκτούν οι ασθενείς αυτοί μετά από την επέμβαση. Σκοπός: Η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ασθενών, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση στις ιατρικές βάσεις δεδομένων PubMed, Medline και Scopus, χρησιμοποιώντας κατά την αναζήτηση τους όρους “ischemic heart disease”, “quality of life”, “coronary artery bypass graft surgery”. Οι συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε βάση δεδομένων, είτε μόνες είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους. Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε για μελέτες από το 1995 έως σήμερα. Αποτελέσματα: Συγκρίνοντας την ποιότητα ζωής των ασθενών πριν και μετά από την επέμβαση, παρατηρείται σαφής βελτίωση στις παραμέτρους της σωματικής υγείας -περιλαμβανομένων και των σωματικών συμπτωμάτων- και στην αντίληψη της γενικότερης κατάστασης της υγείας και μάλιστα η βελτίωση αυτή διατηρείται σε χρόνο, μετά από την επέμβαση. Ανάλογα είναι και τα αποτελέσματα αναφορικά με τη λειτουργική κατάσταση, η οποία είναι σαφώς βελτιωμένη. Τα εν λόγω αποτελέσματα επιβεβαιώνονται σε χρονικό εύρος έως 5 έτη μετά την επέμβαση. Η πνευματική υγεία εμφανίζεται επίσης βελτιωμένη, οδηγώντας σε θετικές συμπεριφορικές αλλαγές, όπως μείωση καπνίσματος, κατανάλωσης οινοπνεύματος και καθιστικού τρόπου ζωής. Αναφορικά με την ψυχολογική πτυχή της ποιότητας ζωής, αυτή φαίνεται να εξαρτάται περισσότερο από την προσωπικότητα του ασθενούς και τη συννοσηρότητα. Ωστόσο, η ψυχοκοινωνική λειτουργία εμφανίζεται σε γενικές γραμμές βελτιωμένη μετά από την επέμβαση. Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι η ποιότητα ζωής των ασθενών μετά την αορτοστεφα- νιαία παράκαμψη είναι βελτιωμένη, γεγονός που καθορίζει θετικά την έκβαση των εν λόγω ασθενών. Συμπεράσματα: Η σαφής βελτίωση, μετά την αορτοστεφανιαία παράκαμψη, της σωματικής λειτουργικότητας και των συμπτωμάτων που οδηγεί σε καλύτερη λειτουργική κατάσταση, σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα και την πνευματική υγεία συμβάλλουν στην καλύτερη αντίληψη της υγείας και στην καλύτερη ποιότητα ζωής των συγκεκριμένων ασθενών. Οι παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν την ποιότητα ζωής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αποκατάσταση των συγκεκριμένων ασθενών.

Κατηγορία: Τόμος 54, Τεύχος 3
Hits: 208 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2015
Συγγραφείς: Γεωργία Κωσταρέλλου , Ελένη Κυρίτση-Κουκουλάρη