Διερεύνηση της Έντασης του Άγχους και της Κατάθλιψης Γονέων Παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Οι γονείς παιδιού που πάσχει από κάποια διαταραχή αυτιστικού φάσματος βιώνουν συχνά αρνητικά συναισθήματα, τα οποία απορρέουν από τη σοβαρότητα της κατάστασης υγείας του παιδιού τους, αλλά και από άλλους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες. Σκοπός: Η διερεύνηση της έντασης αρνητικών συναισθημάτων γονέων παιδιών με διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 176 γονείς και κηδεμόνες παιδιών με αυτισμό που διέμεναν στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση από τους γονείς της κλίμακας APA που αφορά στις διαστάσεις: «προβλήματα στον ύπνο», «θυμός», «άγχος» και «κατάθλιψη» (PROMIS - Sleep disturbance - Level 2, Level 2 – Anger - Adult [Promis Health Organization], PROMIS Emotional distress - Level 2 – Anxiety για ενήλικες και το Severity Measure for Depression, προσαρμοσμένο από το Patient Health Questionnaire-9 [PHQ-9]). Έγινε ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης, με τη χρήση λογαριθμικών μετασχηματισμών σε κάθε διάσταση για την εύρεση ανεξάρτητων παραγόντων που σχετίζονται με τις κλίμακες. Αποτελέσματα: Η ένταση του άγχους και της κατάθλιψης βρέθηκε να συσχετίζεται θετικά με το μεγαλύτερο εισόδημα (p=0,003) και τη μόρφωση των συμμετεχόντων (p=0,004). Αντίθετα, είχαν λιγότερο άγχος οι μικρότεροι σε ηλικία συμμετέχοντες (p=0,001), εκείνοι που είχαν μεγαλύτερο παιδί (p=0,011), οι πατέρες (p=0,005) και οι γονείς που έμεναν σε μεγάλη πόλη (p=0,012). Η μικρότερη αυτοεξυπηρέτηση του παιδιού και η συχνότερη παρακολούθησή του σε τμήμα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής βρέθηκαν να αποτελούν παράγοντες εμφάνισης άγχους και κατάθλιψης (p=0,007). Συμπεράσματα: Το υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης και το μεγαλύτερο εισόδημα, αλλά και η πιο σοβαρή κατάσταση του παιδιού είναι παράγοντες που ευνοούν την εμφάνιση άγχους και σημείων κατάθλιψης σε γονείς αυτιστικών παιδιών. Οι μητέρες δήλωσαν περισσότερο αγχωμένες σε σχέση με τους πατέρες που συμμετείχαν στη μελέτη αλλά, τελικά, οι γονείς κατά τη διάρκεια των ετών φάνηκε ότι κατορθώνουν να διαχειρίζονται το άγχος και το θυμό τους σε σχέση με την κατάσταση του παιδιού τους.