Οι Απόψεις των Γονέων για τα Πλεονεκτήματα και τα Μειονεκτήματα του Εξωτερικού Ογκολογικού Ιατρείου σε Σχέση με την Ογκολογική Κλινική

Η θεραπευτική αγωγή παιδιών και εφήβων με καρκίνο πραγματοποιείται σε αιματολογικές-ογκολογικές κλινικές και σε ιατρεία ημερήσιας νοσηλείας. Η θεραπευτική αντιμετώπιση των παιδιατρικών ογκολογικών ασθενών στα ιατρεία ημερήσιας νοσηλείας παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα για τους ασθενείς και τους γονείς τους. Σκοπός: Η διερεύνηση των απόψεων και του βαθμού ικανοποίησης των γονέων σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του εξωτερικού ογκολογικού ιατρείου σε σύγκριση με την ογκολογική κλινική. Υλικό-Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 44 γονείς παιδιών που λάμβαναν θεραπεία για καρκίνο της παιδικής ηλικίας νοσηλευόμενα στο ογκολογικό τμήμα ή ως εξωτερικοί ασθενείς. Η ερευνητική μελέτη είχε διάρκεια από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2010. Χρησιμοποιήθηκε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο μεταφράστηκε στα Ελληνικά ακολουθώντας μια διαδικασία τριών σταδίων (μετάφραση, αντίστροφη μετάφραση, έλεγχος και προσαρμογή από ομάδα ειδικών). Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 81,5%. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) έκδοση 19.0, εφαρμόζοντας τις στατιστικές δοκιμασίες x2 και Fischer exact test. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε ως α=0,05. Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των γονέων της μελέτης ήταν μητέρες (n=39, 88,6%). Η μέση ηλικία των παιδιών με καρκίνο ήταν 7,6±47 έτη. Οι γονείς ανέφεραν ότι συνεχίζουν τις καθημερινές δραστηριότητες και διατηρούν την οικογενειακή ζωή πιο εύκολα όταν το παιδί παρακολουθείται στο εξωτερικό ογκολογικό ιατρείο (x2=24,86, p<0,001 και x2=32,91, p<0,001, αντίστοιχα). Το ιατρείο βραχείας νοσηλείας διευκόλυνε περισσότερο τη συμμετοχή στο σχολείο και τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες (x2=8,14, p=0,02). Οι νεαροί ασθενείς ήταν πιο χαρούμενοι, λιγότερο αγχωμένοι και φοβισμένοι όταν επισκέπτονταν το εξωτερικό ογκολογικό ιατρείο (x2=25,86, p<0,001). Η ογκολογική κλινική υπερτερούσε στη δημιουργία φιλικών σχέσεων με τα υπόλοιπα παιδιά και τους γονείς τους, καθώς και με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό (x2=27,59, p<0,001 και x2=21,32, p<0,001), στο αίσθημα ασφάλειας (x2=29,08, p<0,001), στην ενημέρωση (x2=20,46, p=0,000) και στην καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες του ασθενούς (x2=15,39, p<0,001). Δε διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά αναφορικά με την προτίμηση των γονέων για το χώρο πραγματοποίησης των θεραπειών των παιδιών τους (x2=0,1, p=0,88). Στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν για τα εξής δημογραφικά χαρακτηριστικά: Ηλικία μητέρας, φύλο παιδιού, φάση θεραπείας και τόπος διαμονής. Συμπεράσματα: Το ιατρείο ημερήσιας νοσηλείας παρέχει πολλά πλεονεκτήματα στη θεραπεία παιδιατρικών ασθενών με καρκίνο, σύμφωνα με τις απόψεις των γονέων τους. Η επαρκής στελέχωση με νοσηλευτικό προσωπικό, η βελτίωση της οργάνωσης και η ορθότερη λειτουργία του εξωτερικού ιατρείου μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας σε παιδιά και εφήβους με καρκίνο.