Επαγγελματική Εξουθένωση Νοσηλευτών σε Παιδιατρικά Νοσοκομεία

Η επαγγελματική εξουθένωση είναι ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση και έλλειψη προσωπικής ολοκλήρωσης, επιδρώντας δυσμενώς στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή των νοσηλευτών. Σκοπός: Η διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών σε παιδιατρικά νοσοκομεία, καθώς επίσης των δημογραφικών και επαγγελματικών χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την εξουθένωση αυτή. Υλικό και Μέθοδος: Διεξήχθη μια συγχρονική μελέτη. Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 240 νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών που εργάζονταν σε τρία δημόσια παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής. Για τη συλλογή των δεδομένων της μελέτης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο καταγραφής της επαγγελματικής εξουθένωσης (Maslach Burnout Inventory) των Maslach και Jackson. Ο συντελεστής εσωτερικής συνέπειας Cronbach’s alpha ήταν 0,83 και το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 0,75 (=240/320). Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από το Νοέμβριο του 2010 έως τον Ιανουάριο του 2011. Η στατιστική ανάλυση περιλάμβανε το στατιστικό έλεγχο t και την ανάλυση διασποράς και πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (IBM SPSS Statistics), έκδοση 19.0. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε ίσο με 0,05. Αποτελέσματα: Οι νοσηλευτές που προέρχονταν από περιοχές εκτός της Αθήνας εμφάνιζαν μεγαλύτερη επαγγελματική εξουθένωση (p=0,04), μεγαλύτερη συναισθηματική εξάντληση (p=0,04) και μεγαλύτερη αποπροσωποποίηση (p=0,003) σε σχέση με τους εργαζόμενους που προέρχονταν από την Αθήνα. Επιπλέον, οι νοσηλευτές στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης εμφάνιζαν μικρότερη επαγγελματική εξουθένωση (p=0,003), μικρότερη συναισθηματική εξάντληση (p=0,005), μικρότερη αποπροσωποποίηση (p=0,004) και μεγαλύτερη βαθμολογία προσωπικών επιτευγμάτων (p=0,02) σε σχέση με τους εργαζόμενους στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού» και Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Οι έγγαμοι εμφάνιζαν μεγαλύτερη συναισθηματική εξάντληση (p=0,04) και μικρότερη αποπροσωποποίηση (p=0,03) σε σχέση με τους άγαμους. Συμπεράσματα: Η επαγγελματική εξουθένωση των νοσηλευτών στα παιδιατρικά νοσοκομεία εξαρτιόταν από το νοσοκομείο εργασίας, τον τόπο καταγωγής και την οικογενειακή κατάσταση.