Διευρεύνηση των Απόψεων των Νοσηλευτών για την Κατανομή της Φροντίδας και το Επαγγελματικό Περιβάλλον

Η κατανομή φροντίδας είναι ένας σημαντικός παράγοντας που συνδέεται με την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα φροντίδας. Σκοπός: Η διερεύνηση των απόψεων των νοσηλευτών για την κατανομή της φροντίδας και την πιθανή συσχέτιση της με παράγοντες του επαγγελματικού περιβάλλοντος, όπως τους αντιλαμβάνονται οι νοσηλευτές της Κύπρου. Υλικό και Μέθοδος: Ο σχεδιασμός της έρευνας ήταν περιγραφικός – συσχέτισης και το δείγμα αποτέλεσαν 393 νοσηλευτές (55% ανταπόκριση) παθολογικών και χειρουργικών τμημάτων από όλα τα κρατικά νοσηλευτήρια της Κύπρου μεταξύ Οκτωβρίου 2010-Μαΐου 2011. Δόθηκαν δύο ερωτηματολόγια: το Basel Extent of Rationing of Nursing Care (BERNCA) instrument και το Revised Professional Practice Environment (RPPE) scale. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αυτό που οι νοσηλευτές παραλείπουν συχνότερα είναι η «υγιεινή του στόματος» σε ποσοστό 31.5% ακολουθούμενο από τη «μελέτη των στοιχείων του ασθενή κατά την ανάληψη της υπηρεσίας» τους σε ποσοστό 31,2%, την «διαχείριση προβλημάτων λόγω καθυστέρησης των γιατρών» (30%) και την «παροχή συναισθηματικής υποστήριξης στους ασθενείς» (29%). Ανησυχητικό είναι το εύρημα ότι το 20,4% των νοσηλευτών, παραδέχεται ότι παραμελεί την επαρκή παρακολούθηση συγχυτικών ασθενών. Η ανάλυση στατιστικής παλινδρόμησης έδειξε τρεις επαγγελματικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες να εξηγούν 18,4% της κατανομής της φροντίδας οι οποίοι ήταν: ομαδική εργασία, ηγεσία και αυτονομία, και επικοινωνία με τους ασθενείς. Συμπεράσματα: Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι νοσηλευτές αναγνωρίζουν την ύπαρξη κατανομής της φροντίδας και παραλείψεων σε βασικές νοσηλευτικές ανάγκες των ασθενών. Η συσχέτιση με επαγγελματικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες υποδεικνύει περαιτέρω έρευνα για τις μεθόδους αντιμετώπισης του προβλήματος και για τη βελτίωση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας.

Κατηγορία: Τόμος 52, Τεύχος 4
Hits: 641 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2013
Συγγραφείς: Ευριδίκη Παπασταύρου , Παναγιώτα Ανδρέου , Αναστάσιος Μερκούρης