Η Νοσηλευτική Αξιολόγηση ως Απαραίτητο Στοιχείο της Φροντίδας του Αρρώστου

Η φροντίδα του αρρώστου η οποία αποτελεί τον πυρήνα και την καρδιά της Νοσηλευτικής, περιλαμβάνει διάφορα στάδια-τομείς. Το πρώτο και πολύ σημαντικό στάδιο είναι η Νοσηλευτική αξιολόγηση και για την σωστή πραγματοποίησή της απαιτείται θεωρητική γνώση, κλινική εμπειρία και επικοινωνιακές δεξιότητες. Χωρίς ορθή Aξιολόγηση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί επιτυχώς η φροντίδα του αρρώστου. Οι νοσηλευτές οφείλουν, αρχικά από την προπτυχιακή τους εκπαίδευσή και στη συνέχεια από την κλινική τους εμπειρία, να προσδώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία στο κομμάτι της αξιολόγησης του αρρώστου, προκειμένου να παρέχουν ολιστική και πλήρη φροντίδα. Η προσπάθεια αυτή δεν είναι εύκολη αλλά απαιτεί επιμονή, υπομονή και αγάπη για τον άρρωστο.

Κατηγορία: Τόμος 52, Τεύχος 4
Hits: 631 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2013
Συγγραφείς: Δημήτριος Παπαγεωργίου