Τα Ηθικά Διλήμματα ως Πηγή Άγχους στους Ιατρούς και στους Νοσηλευτές της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αποτελούν τα πιο λειτουργικά τμήματα ενός νοσοκομείου, με μεγάλο φόρτο εργασίας και ένταση που βιώνουν τόσο οι ιατροί όσο και οι νοσηλευτές. Σκοπός: Η διερεύνηση των ηθικών διλημμάτων ως πηγή άγχους στους ιατρούς και τους νοσηλευτές και η συσχέτισή τους με το εργασιακό stress λόγω των δύσκολων καταστάσεων που βιώνουν οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες στο χώρο της ΜΕΘ. Υλικό-Μέθοδος: Τον πληθυσμό της παρούσας μελέτης αποτέλεσαν 119 ιατροί και νοσηλευτές που εργάζονταν σε ΜΕΘ 5 νοσοκομείων της Ελλάδας. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης, δημιουργήθηκε από τους ερευνητές με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία. Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS) έκδοση 17.0. Αποτελέσματα: Το 61,3% των συμμετεχόντων στη μελέτη ήταν γυναίκες. Η μέση ηλικία του δείγματος ήταν 37±7,8 έτη, ενώ η μέση τιμή των ετών προϋπηρεσίας τους στη ΜΕΘ ανερχόταν στα 4±4,4 έτη. Το 61,3% ήταν νοσηλευτές, ενώ από τους ιατρούς το 50% ήταν ειδικευόμενοι. Κατά τη διεξαγωγή παραμετρικών tests ελέγχθηκε αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων (ιατροί-νοσηλευτές) και βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο άγχος που βιώνουν οι ιατροί και οι νοσηλευτές και τη λήψη αποφάσεων που αφορούν σε ασθενείς τελικού σταδίου. Οι ιατροί φαίνεται να βιώνουν περισσότερο άγχος από τους νοσηλευτές (μέση τιμή 4,022±1,3), (p<0,001). Συμπεράσματα: Τόσο οι ιατροί όσο και οι νοσηλευτές της ΜΕΘ βιώνουν έντονο άγχος, καθώς καθημερινά αντιμετωπίζουν ηθικά και νομικά διλήμματα κατά την παροχή φροντίδας σε βαριά ασθενείς.