Πληροφοριακή Συμπεριφορά Νοσηλευτών: Πηγές Πληροφόρησης και Εμπόδια κατά την Αναζήτηση

Η συνεχής ενημέρωση και πληροφόρηση των επαγγελματιών υγείας αποτελούν σημαντικές παραμέτρους διατήρησης και βελτίωσης του επιπέδου παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι νοσηλευτές οφείλουν να χρησιμοποιούν σύγχρονα μέσα και το διαδίκτυο για να ενημερώνονται διαρκώς και έτσι να υποστηρίζουν καλύτερα τους ασθενείς και τις οικογένειές τους παρέχοντας ασφαλέστερη και ποιοτικότερη φροντίδα υγείας. Το μοντέλο Wilson αποτελεί μια καλή βάση διερεύνησης της πληροφοριακής συμπεριφοράς των νοσηλευτών. Σκοπός: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και η τροποποίηση του μοντέλου συμπεριφοράς Wilson σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες των νοσηλευτών. Υλικό – Μέθοδος: Τροποποιήθηκε το μοντέλο Wilson και πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση στις βάσεις δεδομένων CINAHL, Medline, Science Direct, Scopus και Heal Link για τα έτη 2000-2012. Από το σύνολο των μελετών που βρέθηκαν, 34 ικανοποιούσαν τα κριτήρια. Αποτελέσματα: Οι βασικοί λόγοι αναζήτησης πληροφοριών αφορούν κυρίως τους νοσηλευόμενους ασθενείς για την υποστήριξη της νοσηλευτικής φροντίδας και τα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Κύριες πηγές πληροφόρησης αποτελούν οι συνάδελφοί τους και σε μερικές περιπτώσεις οι ιατροί. Ως εμπόδια αναφέρθηκαν η χρησιμοποιούμενη ορολογία και η έλλειψη δεξιοτήτων στην αναζήτηση πληροφοριών από βάσεις δεδομένων. Συμπεράσματα: Είναι σημαντική η εκπαίδευση των νοσηλευτών στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου για την αναζήτηση και αξιολόγηση πληροφοριών.

Κατηγορία: Τόμος 52, Τεύχος 2
Hits: 799 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2013
Συγγραφείς: Γιώργος Ίντας , Πέτρος Κωσταγιόλας , Νιάκας Δημήτρης