Διερεύνηση των Παραγόντων που Συμβάλλουν σε Παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης στο Νοσηλευτικό Προσωπικό

Μεγάλο μέρος νοσηλευτών παραπονείται ότι υποφέρει από κάποια πάθηση στη σπονδυλική στήλη και τα αίτια μπορεί να οφείλονται σε παράγοντες, που έχουν άμεση σχέση με το επάγγελμα. Σκοπός: Διερεύνηση των παραγόντων που συμβάλλουν στη δημιουργία παθήσεων της σπονδυλικής στήλης στους νοσηλευτές. Υλικό & Μέθοδος: Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο ερωτηματολόγιο, το οποίο αναπτύχθηκε με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 410 νοσηλευτές, που εργάζονται σε νοσοκομεία, γηροκομεία, κέντρα υγείας και Ι.Κ.Α. Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή των κωδικοποιημένων δεδομένων ήταν το πακέτο SPSS για Windows και η στατιστική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο έλεγχος x2. Αποτελέσματα: Το 62% των νοσηλευτών δήλωσε ότι αντιμετωπίζει κάποια πάθηση της σπονδυλικής στήλης. To 35,4% ανέφερε ότι η πάθηση εκδηλώθηκε από το διορισμό του και μετά και το 60,2% θεώρησε ως πρωταρχική αιτία τη μεταφορά ασθενών και βαρέων αντικειμένων. Το 51,9% των ερωτηθέντων, που ανέφερε ότι ξεκουράζεται περισσότερο από μία ώρα καθημερινά, δεν αντιμετώπιζε κάποια πάθηση σπονδυλικής στήλης (p<0,0001). Το 73,9% των νοσηλευτών, που δήλωσαν ότι η επιβάρυνση της σπονδυλικής στήλης δημιουργήθηκε λόγω των αυξημένων απαιτήσεων της εργασίας τους, θεωρεί ότι αυτή οφείλεται στον αυξημένο φόρτο εργασίας, ενώ το 57,1% δήλωσε ότι η πάθηση δεν οφείλεται στις αυξημένες απαιτήσεις της εργασίας τους (p<0,01). Το 62,5% των νοσηλευτών, που ανέφεραν ότι οι κακώσεις της σπονδυλικής στήλης δημιουργήθηκαν λόγω των αυξημένων απαιτήσεων της εργασίας τους, θεώρησαν ότι αυτές οφείλονται στον ανεπαρκή αριθμό τους (p<0,0001). Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη επιβεβαίωσε την ύπαρξη ποικίλων παραγόντων που ενοχοποιούνται από τους νοσηλευτές για τη δημιουργία παθήσεων της σπονδυλικής στήλης στους ίδιους. Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις της εργασίας στα νοσοκομεία ολοένα και αυξάνονται, κρίνεται απαραίτητος ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιμορφωτικών σεμιναρίων με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νοσηλευτών σχετικά με τις διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος, τους παράγοντες που τις προκαλούν και την πρόληψή τους.