Η Επίδραση της Συμμόρφωσης με την Υγιεινή των Χεριών στον Περιορισμό του VRE Αποικισμού στα Παιδιά με Νεοπλασία

Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση των νοσοκομειακών λοιμώξεων που οφείλονται σε εντερόκοκκο ανθεκτικό στη βανκομυκίνη (vancomycin resistant Enterococcus, VRE) με την εφαρμογή νοσηλευτικών παρεμβάσεων στην υγιεινή των χεριών, χωρίς να έχουν τεκμηριώσει επαρκώς την ανεξάρτητη επίδρασή της. Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης της συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας με την υγιεινή των χεριών, στον περιορισμό του VRE αποικισμού των παιδιών με νεοπλασία. Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκε η συμμόρφωση με την υγιεινή των χεριών των επαγγελματιών υγείας του τμήματος Αιματολογίας-Ογκολογίας της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών από 1.1.2011-30.4.2011. Πρόκειται για μια συγχρονική μελέτη εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας στην υγιεινή των χεριών και εκτίμησης της συμμόρφωσής τους με αυτή. Πραγματοποιήθηκε συστηματική επιτήρηση 91 νοσηλευόμενων ασθενών για VRE με καλλιέργειες κοπράνων πριν (1η φάση) και κατά την εφαρμογή της εκπαιδευτικής παρέμβασης (2η φάση). Στην ομάδα ελέγχου περιελήφθησαν οι VRE(+) ασθενείς, οι οποίοι απομονώθηκαν και στην ομάδα παρέμβασης οι VRE(-), στους οποίους εφαρμόστηκε η νοσηλευτική παρέμβαση εκπαίδευσης στην υγιεινή των χεριών. Κατά τη διάρκεια της μελέτης κάθε νέος VRE(+) και VRE(-) ασθενής που εισερχόταν στο τμήμα, τοποθετούνταν αντίστοιχα στην ομάδα ελέγχου και παρέμβασης. Χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Harbarth και Pittet για την αξιολόγηση της υγιεινής των χεριών. Για την ανάλυση των δεδομένων εφαρμόστηκε το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), v. 15, καθώς και οι έλεγχοι t και x2 και η ανάλυση διασποράς. Αποτελέσματα: Μελετήθηκε η συμμόρφωση με την υγιεινή των χεριών όλων των νοσηλευτών (n=17), των βοηθών νοσηλευτών (n=5) και των ιατρών (n=7) του τμήματος και παρατηρήθηκαν 779 περιπτώσεις υγιεινής των χεριών. Υπήρξε σαφής αύξηση της συχνότητας εμφάνισης VRE(+) ασθενών στην ομάδα ελέγχου από την 1η στη 2η φάση, από 4,9% σε 5,7%, αντίστοιχα, ενώ στην ομάδα παρέμβασης οι VRE(-) ασθενείς αυξήθηκαν στη 2η φάση από 22,1% σε 41,8% και κανένας ασθενής της μελέτης δεν εξελίχθηκε από VRE(-) σε VRE(+), ούτε το αντίθετο. Η αύξηση της μέσης συμμόρφωσης με την υγιεινή των χεριών από την 1η στη 2η φάση ακολούθησε την αύξηση της συχνότητας των VRE(-) ασθενών. Στην 1η φάση, οι ιατροί παρουσίαζαν μεγαλύτερη συμμόρφωση με την υγιεινή των χεριών (84,4%), οι νοσηλευτές 68,4% και οι βοηθοί νοσηλευτών 68,5% (p=0,035) ενώ στη 2η παρατηρείται αύξηση της συμμόρφωσης 85,4%, 78,9% και 80,4% (p=0,624), αντίστοιχα. Συμπεράσματα: Η νοσηλευτική παρέμβαση εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας στην υγιεινή των χεριών οδήγησε σε σημαντικό περιορισμό του VRE αποικισμού και σε μεγάλη αύξηση της συμμόρφωσης του προσωπικού με την υγιεινή των χεριών.