Διερεύνηση των Απόψεων των Ιατρών σχετικά με την Επικοινωνία και τη Διεπιστημονική Συνεργασία. Πιλοτική Μελέτη

Η παροχή ασφαλούς και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας απαιτεί αρμονική συνεργασία και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ ιατρών και νοσηλευτών. Σκοπός: Διερεύνηση των απόψεων των ιατρών σχετικά με την επικοινωνία και τη διεπιστημονική συνεργασία στο εργασιακό περιβάλλον. Υλικό-Μέθοδος: Στην παρούσα μελέτη συγκεντρώθηκαν δεδομένα από 93 ιατρούς, οι οποίοι συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο “Communication and collaboration among physicians and nurses”. Περιελάμβανε δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων και ερωτήσεις, οι οποίες διερευνούσαν τις απόψεις των ιατρών για τη διεπιστημονική συνεργασία. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS) έκδοση 16.0 και χρησιμοποιήθηκαν περιγραφικές και επαγωγικές μέθοδοι (στατιστικοί έλεγχοι t-test και x2), με αμφίπλευρο επίπεδο στατιστικής ίσο με 0,05. Αποτελέσματα: Από τα αποτελέσματα της μελέτης φάνηκε ότι η πλειοψηφία των ιατρών σεβόταν την εργασία του νοσηλευτή (95,7%), έδειχνε ευαισθησία στην οικογενειακή του κατάσταση (87,1%) και στις προσωπικές του ανάγκες (90,4%). Οι περισσότεροι ιατροί ανέφεραν ότι η σχέση ιατρού-νοσηλευτή διασφάλιζε τη συνεργασία (95,7%) και ενημερώνονταν από το νοσηλευτή για την κατάσταση του ασθενούς (89,1%), ενώ αποδέχονταν την ευθύνη του νοσηλευτή στη φροντίδα των ασθενών (98,9%). Οι νέοι ιατροί (p=0,029) αναγνώρισαν περισσότερο τις διοικητικές ικανότητες των νοσηλευτών και δήλωσαν ότι δέχονταν ευκολότερα τις αποφάσεις του νοσηλευτή σχετικά με τη φροντίδα του ασθενούς (p=0,042). Οι άνδρες ιατροί έδειχναν περισσότερη ευαισθησία στην οικογενειακή κατάσταση του νοσηλευτή από τις γυναίκες ιατρούς (p=0,039). Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη αναγνωρίζει τη σημασία της αρμονικής και αποτελεσματικής διεπιστημονικής συνεργασίας. Αναγνωρίζεται η ανάγκη για καταμερισμό εργασίας και ευθύνης, αλλά και η σημασία των διαπροσωπικών σχέσεων. Ο αμοιβαίος επαγγελματικός σεβασμός και η ποιότητα της επικοινωνίας αποτελούν σημαντικούς προσδιοριστές της διεπιστημονικής συνεργασίας.