Η Ανάδειξη Ηγετικών Φυσιογνωμιών ως Επείγουσα Προτεραιότητα στη Νοσηλευτική

Η Νοσηλευτική, περισσότερο από ποτέ κλυδωνίζεται μέσα σε ένα σύστημα υγείας που υπόκειται σε δραστικές αλλαγές, με στόχο τη μείωση του κόστους φροντίδας, την πίεση για αύξηση της αποδοτικότητας, αλλά και την επιτακτική ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας φροντίδας των ασθενών μέσα από την εφαρμογή της Νοσηλευτικής βασισμένης σε ενδείξεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νοσηλευτές είναι από τους πρώτους αποδέκτες των αλλαγών πολιτικής υγείας, τις οποίες καλούνται να εφαρμόσουν. Μέσα σε ένα δυναμικό πλαίσιο μεταβολών στο χώρο της υγείας, οι νοσηλευτές χρειάζεται να διαθέτουν ικανότητες και δεξιότητες για τη διαχείριση αυτών των αλλαγών προς όφελος των ασθενών, αλλά και για την άσκηση της Νοσηλευτικής με αξιοπρέπεια και επαγγελματισμό. Οι παραδοσιακές νοσηλευτικές διοικητικές παρεμβάσεις, τις περισσότερες φορές, είναι αναποτελεσματικές στην εφαρμογή τους και η έλλειψη ισχυρής νοσηλευτικής ηγεσίας περιορίζει τη δυνατότητα εφαρμογής των καινοτομιών που χρειάζονται για την ανεύρεση λύσεων στα νέα και σύνθετα προβλήματα που πλέον είναι υπαρκτά στο χώρο της υγείας. Αναδύεται λοιπόν ο προβληματισμός, εάν η Νοσηλευτική προνοεί για τη δημιουργία νοσηλευτών με ηγετικές ικανότητες οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν στις έντονες προκλήσεις που αναφύονται στο χώρο της υγείας και ειδικότερα της Νοσηλευτικής. Η αναγκαιότητα για επιτυχή ανάδειξη και ανάπτυξη στελεχών στη Νοσηλευτική έχει αναγνωριστεί παγκόσμια για την αντιμετώπιση των επίκαιρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτές στις υπηρεσίες υγείας. Η προετοιμασία των νοσηλευτών από τα πρώτα χρόνια της καριέρας τους για ηγετικούς ρόλους έχει επισημανθεί από τη νοσηλευτική κοινότητα, με κύριο εκφραστή της το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών.

Κατηγορία: Τόμος 51, Τεύχος 2
Hits: 606 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2012
Συγγραφείς: Κωνσταντίνος Νακάκης