Διερεύνηση Απόψεων Ιατρών και Νοσηλευτών σχετικά με το Επισκεπτήριο στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Η εισαγωγή ενός ασθενούς στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αποτελεί ιδιαίτερα στρεσογόνο γεγονός, που μπορεί να βιώσει ένα άτομο, καθώς προκαλούνται συναισθήματα φόβου, ανασφάλειας και άγχους λόγω περιορισμένης σωματικής κίνησης, περιορισμού των επισκέψεων, αλλά και στέρησης ύπνου. Οι ασθενείς αποζητούν την παρουσία της οικογένειάς τους γιατί έτσι αισθάνονται πιο ασφαλείς και προστατευμένοι και ένας τρόπος να είναι οι συγγενείς κοντά στον ασθενή κατά τη διάρκεια νοσηλείας του στη ΜΕΘ είναι το επισκεπτήριο. Σκοπός: Η διερεύνηση των απόψεων και των πεποιθήσεων των ιατρών και των νοσηλευτών που εργάζονται στις ΜΕΘ σε σχέση με το επισκεπτήριο. Υλικό-Μέθοδος: Τον πληθυσμό της παρούσας μελέτης αποτέλεσαν 179 επαγγελματίες υγείας (ιατροί και νοσηλευτές) που εργάζονταν σε 4 ΜΕΘ νοσοκομείων του λεκανοπεδίου της Αττικής. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης δημιουργήθηκε από τους ερευνητές με βάση τη βιβλιογραφία και, συγκεκριμένα, βασίστηκε σε προηγούμενη μελέτη των Berti et al, των Vandjick et al και των Hunter et al, μετά από σχετική έγκριση και μετάφραση. Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS) έκδοση 17. Αποτελέσματα: Στο σύνολο του δείγματος, το 65,9% ήταν γυναίκες. Η μέση ηλικία του δείγματος ήταν 34,3±6,9 έτη. Το 59,2% ήταν νοσηλευτές και το 40,8% ήταν ιατροί. Όσον αφορά στην οικογενειακή κατάσταση, το 44% ήταν έγγαμοι. Το 94,4% του δείγματος ανέφερε ότι το επισκεπτήριο στις ΜΕΘ που εργάζονταν είναι περιορισμένο και ο επιτρεπτός χρόνος παραμονής είναι <1 ώρα. Από την εφαρμογή της πολλαπλής γραμμικής λογαριθμικής παλινδρόμησης προέκυψε ότι οι ιατροί υπερισχύουν στις απόψεις τους έναντι των νοσηλευτών για την ευεργετική επίδραση του επισκεπτηρίου στον ασθενή (OR: 0,415, 95% CI: 0,226-0,760, p=0,004) και ότι η πολιτική του ανοικτού επισκεπτηρίου είναι σημαντική για την ανάρρωση του ασθενούς (OR: 1,615, 95% CI: 1,082-2,410, p=0,009). Συμπεράσματα: Ιατροί και νοσηλευτές συμφώνησαν ότι το επισκεπτήριο έχει ευεργετική επίδραση στον ασθενή, με την προϋπόθεση να πραγματοποιείται σε συγκεκριμένη ώρα της ημέρας και για συγκεκριμένη διάρκεια. Σε αντίθετη περίπτωση, οι επαγγελματίες στις ΜΕΘ πιστεύουν ότι αυξάνεται η πιθανότητα λαθών κατά τη φροντίδα των ασθενών, αλλά και εξαντλείται η οικογένεια του ασθενούς καθώς θεωρεί υποχρέωσή της να βρίσκεται όλη την ημέρα πλησίον του.