Η Στάθμιση του Εργαλείου Εκτίμησης των Επιπτώσεων του Κυκλικού Ωραρίου “Standard of Shiftwork Index” σε Ελληνικό Πληθυσμό

Σκοπός: Η εκτίμηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της ελληνικής εκδοχής των κλιμάκων του ερωτηματολογίου Standard of Shiftwork Index (SSI) σε Έλληνες νοσηλευτές. Υλικό και Μέθοδος: Μετά από άδεια των συγγραφέων πραγματοποιήθηκε μετάφραση των κλιμάκων του ερωτηματολογίου από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, αντίστροφη μετάφραση και έλεγχος από ομάδα ειδικών. Διεξήχθη συγχρονική μελέτη επισκόπησης και συσχέτισης, με εξαρτημένες μεταβλητές τις κλίμακες του ερωτηματολογίου και ανεξάρτητες μεταβλητές τους δημογραφικούς παράγοντες και τους παράγοντες που αφορούν στην εργασία. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από (α) νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό που ακολουθούσε κυκλικό εναλλασσόμενο ωράριο με ή χωρίς νυκτερινά ωράρια εργασίας και (β) προσωπικό που εργαζόταν μόνιμα στο πρωινό ωράριο. Το μέγεθος του δείγματος ήταν 365 άτομα. Η μελέτη εκπονήθηκε σε 3 γενικά νοσηλευτικά ιδρύματα της Αττικής από το Νοέμβριο του 2006 μέχρι το Νοέμβριο του 2007. Αποτελέσματα: Η εσωτερική συνοχή των υποκλιμάκων του SSI κυμάνθηκε από α=0,72 έως α=0,94. Σημαντικού βαθμού συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ των περισσοτέρων κλιμάκων, γεγονός που επιβεβαιώνει την εγκυρότητα του ερωτηματολογίου. Βρέθηκε ότι οι εργαζόμενοι με κυκλικό ωράριο έχουν μεγαλύτερη βαθμολογία στην κλίμακα για τη χρόνια κόπωση και τη νωθρότητα και μικρότερη βαθμολογία στην ικανοποίηση από το χρόνο που αφήνει το σύστημα εναλλασσόμενου ωραρίου εργασίας. Συμπεράσματα: Το SSI μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο μέτρησης στη διερεύνηση των επιπτώσεων του κυκλικού ωραρίου και στην Ελλάδα. Ενισχύει την κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των χαρακτηριστικών των κυκλικών ωραρίων εργασίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες και να παράσχει πληροφορίες όσον αφορά στη γενική υγεία και την ευεξία των εργαζομένων.

Κατηγορία: Τόμος 50, Τεύχος 4
Hits: 1290 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2011
Συγγραφείς: Άννα Κορομπέλη , Χρυσούλα Λεμονίδου , Εμμανουήλ Βελονάκης , Παναγιώτα Σουρτζή