Διερεύνηση των Παραγόντων Κινδύνου για την Εκδήλωση Επαγγελματικής Εξουθένωσης στους Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας

Πλήθος μελετών καταδεικνύουν αύξηση των επιπέδων επαγγελματικής εξουθένωσης στους νοσηλευτές ψυχικής υγείας. Σκοπός: Διερεύνηση του επιπέδου επαγγελματικής εξουθένωσης στους νοσηλευτές ψυχικής υγείας και των παραγόντων που σχετίζονται με την εμφάνισή της. Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε κριτική ανασκόπηση της ερευνητικής βιβλιογραφίας. Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας έγινε από τις βάσεις δεδομένων ΙΑΤΡΟΤΕΚ, PubΜed, Cochrane και Cinahl. Ως λέξεις-κλειδιά χρησιμοποιήθηκαν “professional burnout”, “emotional well-being”, “work strain”, “stressors”, “mental health nurse”, “psychiatric nurse”, από το 2000-2010. Οι λέξεις-κλειδιά χρησιμοποιήθηκαν με διάφορους συνδυασμούς και συνδέσμους. Τελικά, συμπεριλήφθηκαν μόνο ερευνητικές μελέτες, ποσοτικές και ποιοτικές, των οποίων η γλώσσα δημοσίευσης ήταν η αγγλική. Μελέτες, στο δείγμα των οποίων συμπεριλαμβάνονταν και άλλοι επαγγελματίες υγείας αποκλείστηκαν. Αποτελέσματα: Ανευρέθηκαν 14 ερευνητικές μελέτες, τα αποτελέσματα των οποίων ποικίλλουν. Κατά κύριο λόγο φαίνεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό νοσηλευτών ψυχικής υγείας εμφανίζουν έντονα συμπτώματα επαγγελματικής εξουθένωσης. Επιπλέον, οι παράγοντες που επιδρούν στην εκδήλωση των συμπτωμάτων αφορούν σε ατομικά χαρακτηριστικά των νοσηλευτών, σε εργασιακές παραμέτρους, καθώς και σε χαρακτηριστικά των θεραπευομένων. Συμπεράσματα: Φαίνεται ότι η επαγγελματική εξουθένωση είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Ωστόσο, οι παράγοντες που σχετίζονται με το περιβάλλον εργασίας φαίνεται να ασκούν ισχυρότερη στρεσογόνο επίδραση συγκριτικά με τα ατομικά χαρακτηριστικά.

Κατηγορία: Τόμος 50, Τεύχος 2
Hits: 754 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2011
Συγγραφείς: Μαρία Ν.Κ. Καρανικόλα , Ευφροσύνη Κλεάνθους