Στεφανιαία Νόσος και Συχνότητα Μεταβολικού Συνδρόμου

Το μεταβολικό σύνδρομο (ΜΣ) απαρτίζεται από μια πλειάδα διαταραχών, γνωστές για την αθηρογόνο δράση τους. Η παρουσία ΜΣ αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων και κατά συνέπεια σχετίζεται θετικά με την ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου (ΣΝ). Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν (α) η καταγραφή της συχνότητας εμφάνισης των κριτηρίων διάγνωσης του μεταβολικού συνδρόμου σε πληθυσμό που έπασχε από ΣΝ, (β) οι πιθανές συσχετίσεις του ΜΣ με ατομικούς κοινωνικο-δημογραφικούς παράγοντες όπως το φύλο, ο ΔΜΣ (δείκτης μάζας σώματος), η ηλικία διάγνωσης ΣΝ, η ολική χοληστερόλη και (γ) η καταγραφή των γνώσεων του ΜΣ στον υπό μελέτη πληθυσμό. Υλικό-Μέθοδος: Η παρούσα μελέτη έλαβε χώρα σε 2 καρδιολογικές κλινικές, δύο νοσοκομείων του Ηρακλείου Κρήτης κατά τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου 2008 έως και το Μάρτιο του 2009. Μελετήθηκαν, συνολικά, 150 ασθενείς με διαγνωσμένη ΣΝ. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με δομημένες συνεντεύξεις μέσω ερωτηματολογίου. Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος Statistical Package for Social Sciences (SPSS) v.17.0. Η διάγνωση του μεταβολικού συνδρόμου έγινε με βάση την Αμερικανική Επιτροπή Ειδικών NCEP-ATP III (National Education Program - Adult Treatment Panel III). Αποτελέσματα: Από τους 150 ασθενείς (97 άνδρες και 53 γυναίκες) με ΣΝ που μελετήθηκαν, οι 92 (61,3%) έπασχαν από το ΜΣ. Από τους 58 (38,7%) που δεν έπασχαν από το ΜΣ, οι 37 (24,7%) πληρούσαν δύο από τα κριτήρια διάγνωσης του συνδρόμου. Η συχνότητα του ΜΣ δε φάνηκε να σχετίζεται με το φύλο. Οι ασθενείς με ΜΣ διαγνώστηκαν με στεφανιαία νόσο σε νεαρότερη ηλικία, σε σχέση με τους ασθενείς που δεν έπασχαν από αυτό (p=0,044). Ο ιδιαίτερα αυξημένος ΔΜΣ σχετιζόταν θετικά με την παρουσία του ΜΣ (p=0,001). Η πλειοψηφία των ασθενών (92,7%) αγνοούσε την ύπαρξη του ΜΣ. Συμπεράσματα: Διαπιστώθηκε ότι 3 από τους 5 ασθενείς με ΣΝ πληρούσαν τα κριτήρια του ΜΣ. Η έλλειψη γνώσης του πληθυσμού για την ύπαρξη του ΜΣ υπογραμμίζει την ανάγκη ενημέρωσης των ασθενών και του πληθυσμού γενικότερα από τους επαγγελματίες υγείας. Η αποτελεσματική ενημέρωση για το ΜΣ και τις διαταραχές του μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά στην εκδήλωση του συνδρόμου, αλλά πιθανόν και της ΣΝ.