Διερεύνηση Παραγόντων σχετιζομένων με Δυσλιπιδαιμία και Υψηλούς Σωματομετρικούς Δείκτες σε Νεαρούς Ενήλικες

Τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες του πληθυσμού της Ελλάδας, με αποτέλεσμα την αύξηση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας. Οι συνηθέστεροι παράγοντες που συντέλεσαν στην παρέκκλιση από τη μεσογειακή δίαιτα είναι η αστικοποίηση, η εργασία και των δύο γονέων, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, η διαφήμιση ενός άλλου τρόπου ζωής και το είδος της εργασιακής απασχόλησης. Σκοπός: Η διερεύνηση της δυσλιπιδαιμίας, του δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ, body mass index, ΒΜΙ) και του λόγου περιμέτρου μέσης προς περίμετρο ισχίων (waste to hip ratio, WHR) σε νεαρούς ενήλικες. Υλικό - Μέθοδος: Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 300 φοιτητές της Νοσηλευτικής. Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο αναφορικά με τις ανάγκες της έρευνας και παράλληλα διενεργήθηκαν μετρήσεις χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων τριχοειδικού αίματος, καθώς και μετρήσεις περιμέτρου μέσης και ισχίων. Για την ανάλυση των στοιχείων, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS) v15 και οι στατιστικές δοκιμασίες x2, Αnova και t test. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας τέθηκε στην τιμή p<0,05. Αποτελέσματα: Από τα 300 άτομα που μελετήθηκαν, ποσοστό 17,4% ήταν άνδρες και 82,6% γυναίκες. Από τη στατιστική ανάλυση βρέθηκε ότι οι άνδρες είχαν υψηλότερο ΒΜΙ και WHR (p≤0,001), αντίστοιχα. Τα άτομα ηλικίας > 25 ετών είχαν υψηλότερες τιμές χοληστερόλης (p=0,005), τριγλυκεριδίων (p=0,035) και δείκτη WHR (p<0,001) σε σχέση με τα άτομα ηλικίας < 25 ετών, με στατιστικά σημαντική διαφορά. Τα άτομα που διέμεναν σε εστία είχαν υψηλότερες τιμές τριγλυκεριδίων σε σχέση με εκείνα που δεν άλλαξαν τόπο διαμονής (p=0,012), τα οποία ενοίκιαζαν μόνα τους (p=0,028) ή συγκατοικούσαν με άλλα πρόσωπα (p=0,020). Τα άτομα, τα οποία είχαν κάρτα σίτισης είχαν υψηλότερες τιμές χοληστερόλης σε σχέση με εκείνα που δεν είχαν (p=0,017). Τα άτομα που ανέφεραν ότι το βάρος τους ήταν μεγαλύτερο του φυσιολογικού είχαν περισσότερα τριγλυκερίδια (p=0,037), υψηλότερο ΒΜΙ (p<0,001) και WHR (p=0,020). Οι αλλοδαποί φοιτητές είχαν περισσότερα τριγλυκερίδια από τους Έλληνες (p=0,041) και μικρότερο ΒΜΙ (p=0,049). Υψηλότερο WHR είχαν τα άτομα εκείνα με κληρονομικό ιστορικό δυσλιπιδαιμίας (p=0,024) και αυτά που κατανάλωναν ζυμαρικά > 2 φορές την εβδομάδα (p=0,036). Τα άτομα που κάπνιζαν > 16 τσιγάρα ημερησίως είχαν υψηλές τιμές τριγλυκεριδίων (p=0,007) σε σχέση με αυτούς που δεν κάπνιζαν ή κάπνιζαν λιγότερα. Συμπεράσματα: Το οικογενειακό ιστορικό δυσλιπιδαιμίας, η ηλικία και το είδος της διατροφής ευθύνονται για τα αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων.