Η Ύπαρξη του Εκφοβισμού στον Εργασιακό Χώρο των Νοσηλευτών. Φαινόμενο-Πρόκληση για τους Διευθυντές των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών

Στη σύγχρονη κοινωνία, θα μπορούσε να αποτελεί πεδίο διαφωνίας το γεγονός ότι στην καθημερινότητα είναι συνηθισμένα φαινόμενα η βία και η επιθετικότητα. Συνηθισμένο φαινόμενο είναι επίσης και η εμφάνιση της βίας και της κακοποίησης στο χώρο εργασίας των νοσηλευτών σε όλους τους τομείς της υγείας. Με την πάροδο του χρόνου, περιστατικά βίας, παρενόχλησης, επιθετικότητας και κακοποίησης στους υγειονομικούς χώρους εργασίας είναι συνεχώς αυξανόμενα σε αριθμούς. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση του φαινομένου του εκφοβισμού (bullying), καθώς και των επιπτώσεών του στον εργασιακό χώρο των νοσηλευτών. Μέθοδος: Διεξήχθη βιβλιογραφική ανασκόπηση δημοσιευμένων άρθρων από τις βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων Medline και Cinahl για την περίοδο 1990–2009, χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά και συνδυασμό αυτών: “Ρhysical bullying”, “oral bullying”, “nursing management”, “nursing confrontation”. Αποτελέσματα: Για την περίοδο 2003–2004, στη Βρετανία παρατηρήθηκε αύξηση των περιστατικών βίας στους χώρους εργασίας των νοσηλευτών κατά 13% σε σχέση με την προηγούμενη διετία. Εξαιτίας τέτοιων γεγονότων, το ηθικό των εργαζομένων ήταν χαμηλό, μειώθηκε η εργασιακή ικανοποίηση και ο ενθουσιασμός τους. Αυτοί ήταν και οι βασικοί παράγοντες εξαιτίας των οποίων οι εργαζόμενοι εμφανίζονταν απρόθυμοι να εργαστούν, ή, σε πολλές περιπτώσεις, σκέφτονταν ακόμη και να εγκαταλείψουν το επάγγελμά τους. Συμπεράσματα: Είναι φανερό από τη βιβλιογραφία ότι η προσβλητική συμπεριφορά, μολονότι συναισθηματική ή φυσική, δεν πρέπει να είναι αποδεκτή σε κανένα επαγγελματικό κλάδο. Παρόλο που το φαινόμενο αυτό είναι ακόμη υπό διερεύνηση, η νοσηλευτική διοίκηση καλείται να αποκτήσει τις γνώσεις για την αναγνώρισή του στο χώρο εργασίας, ώστε να αναπτύξει τις πολιτικές για την πρόληψη και την αντιμετώπισή του.

Κατηγορία: Τόμος 49, Τεύχος 2
Hits: 1012 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2010
Συγγραφείς: Θεοφάνης Φώτης , Αθηνά Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου