Μεθοδολογία της Συστηματικής Ανασκόπησης και Μετα-ανάλυσης

Οι συστηματικές ανασκοπήσεις αποτελούν σημαντικά εργαλεία αντικειμενικής προσέγγισης της βιβλιογραφίας, της σύνθεσης και της κριτικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων των πρωτογενών μελετών, με εξαιρετική συμβολή στην αποσαφήνιση θεμάτων και την αναζήτηση νέων ερευνητικών κατευθύνσεων. Η μετα-ανάλυση ακολουθεί τις συστηματικές ανασκοπήσεις και επικεντρώνεται στη στατιστική ανάλυση μιας συλλογής δεδομένων, τα οποία προέρχονται από ανεξάρτητες αλλά συναφείς μελέτες με σκοπό την ενοποίηση των δεδομένων και την εξαγωγή σαφέστερων συμπερασμάτων. Η μετα-ανάλυση περιλαμβάνει όλα τα βήματα της συστηματικής ανασκόπησης με δύο επιπλέον βήματα που αφορούν στη σύνθεση των δεδομένων και στην ερμηνεία του αποτελέσματος. Σκοπός του παρόντος άρθρου ήταν η παροχή της αναγκαίας γνώσης στους επιστήμονες υγείας προκειμένου να σχεδιάζουν και να διεξάγουν συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις βασιζόμενοι σε μεθοδολογία που προτείνει και αποδέχεται η διεθνής επιστημονική κοινότητα. Αναφέρονται εκτενώς τα στάδια, οι στατιστικές μέθοδοι, τα πιθανά σφάλματα που προκύπτουν, καθώς και ο έλεγχος ετερογένειας που πρέπει να πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία της ανασκόπησης και της μετα-ανάλυσης της βιβλιογραφίας. Επίσης, έγινε αναφορά στον τρόπο παρουσίασης της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων κατά τη συγγραφή ενός άρθρου συστηματικής ανασκόπησης και μετα-ανάλυσης με έμφαση τόσο στη δομή όσο και στο περιεχόμενό του. Συμπερασματικά, η πραγματοποίηση υψηλής ποιότητας συστηματικών ανασκοπήσεων και μετα-αναλύσεων απαιτεί συμμόρφωση με συγκεκριμένες επιστημονικές αρχές και οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν συστηματικά σφάλματα και να εξαχθούν έγκυρα συμπεράσματα για ένα συγκεκριμένο επιστημονικό θέμα.

Κατηγορία: Τόμος 49, Τεύχος 2
Hits: 1100 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2010
Συγγραφείς: Ευριδίκη Πατελάρου , Ηρώ Μπροκαλάκη