Αξιολόγηση της Σχετιζόμενης με την Υγεία Ποιότητας Ζωής Ασθενών με Οσφυαλγία που Υποβλήθηκαν σε Συντηρητική Θεραπεία

Καθώς η νόσος επηρεάζει όλους τους τομείς της ζωής, τις φυσικές λειτουργίες, τη συναισθηματική ισορροπία, την κοινωνική ανάπτυξη και τη γενικότερη ευημερία του ανθρώπου, η μέτρηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής αναδεικνύεται σε σημαντικό παράγοντα αποτύπωσης της αντικειμενικής και της υποκειμενικής κατάστασης της υγείας του ανθρώπου. Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής των ασθενών με οσφυαλγία πριν και μετά από την εφαρμογή συντηρητικής θεραπευτικής αγωγής. Υλικό-Μέθοδος: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 80 ασθενείς, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν για οσφυαλγία στην Ορθοπαιδική Κλινική ενός Γενικού Νοσοκομείου της Κρήτης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2008. Ως εργαλείο μέτρησης της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής –σωματικής, πνευματικής, κοινωνικής και γενικής κατάστασης της υγείας των ασθενών– χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο «επισκόπηση υγείας SF-36». Η αξιολόγηση των ασθενών έγινε σε τρεις φάσεις: Την ημέρα εισαγωγής στο νοσοκομείο και πριν από την εφαρμογή συντηρητικής θεραπείας, την ημέρα εξόδου από το νοσοκομείο και ένα μήνα αργότερα. Αποτελέσματα: Οι ασθενείς με οσφυαλγία, οι οποίοι έλαβαν συντηρητική θεραπεία δήλωσαν επίπεδο σχετιζόμενο με την υγεία ποιότητας ζωής, μετά από τη νοσηλεία τους αλλά και ένα μήνα αργότερα, καλύτερο από αυτό κατά την εισαγωγή τους στο Νοσοκομείο. Και για τις οκτώ επιμέρους κλίμακες του SF-36, οι μέσες τιμές κυμάνθηκαν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα μετά από τη θεραπεία συγκριτικά με την ημέρα εισαγωγής και πριν από τη θεραπεία. Στη συνοπτική κλίμακα φυσικής υγείας, η βελτίωση μέσα σε μία εβδομάδα ήταν θεαματική (με μέση τιμή από 29,77 σε 41,05), ενώ ένα μήνα αργότερα η μέση τιμή διαμορφώθηκε σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα (από 29,77 σε 44,29). Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και για τη συνοπτική κλίμακα ψυχικής υγείας. Συμπεράσματα: Η συντηρητική θεραπευτική αντιμετώπιση της οσφυαλγίας φαίνεται ότι βελτιώνει πολύ την ποιότητα ζωής των ασθενών και πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη πριν τεθεί το δίλημμα για περαιτέρω επεμβατικές θεραπείες. Η εκτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής των ασθενών με οσφυαλγία με τη χρήση του ερωτηματολογίου –επισκόπηση υγείας SF-36– μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης ελέγχου της αποτελεσματικότητας της συντηρητικής θεραπείας.