Η Επίδραση της Προεγχειρητικής Ενημέρωσης στη Μείωση του Άγχους των Ασθενών

Η προεγχειρητική ενημέρωση ορίζεται ετυμολογικά ως η ενημέρωση πριν από την εγχείρηση και συγκεκριμένα η μεθοδευμένη και πλήρης ανάλυση της πορείας του ασθενούς από τη στιγμή της εισόδου στο νοσοκομείο, την προεγχειρητική, τη διεγχειρητική και τη μετεγχειρητική φάση. Σκοπός: Αξιολόγηση της επίδρασης της προεγχειρητικής ενημέρωσης στο προεγχειρητικό άγχος των ασθενών. Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση άρθρων μετά από αναζήτηση στη βάση δεδομένων Medline κατά το χρονικό διάστημα 1965-2007 σχετικά με την επίδραση της προεγχειρητικής ενημέρωσης στο προεγχειρητικό άγχος των ασθενών, χρησιμοποιώντας ως λέξεις-κλειδιά τους όρους “preoperative education”, “preoperative anxiety”, “patient education programs”. Εντάχθηκαν 22 μελέτες, οι οποίες αφορούσαν σε προγράμματα προεγχειρητικής ενημέρωσης σε νοσοκομεία του εξωτερικού. Αποτελέσματα: Τα άρθρα που μελετήθηκαν κατέδειξαν ότι η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης ενημερωτικής συνεδρίας συμβάλλει στη μείωση του προεγχειρητικού άγχους των ασθενών για χειρουργική επέμβαση, βελτιώνοντας τη μετεγχειρητική ανάρρωση. Παρόλο που πιστεύεται ότι η επιπλέον ενημέρωση πιθανόν να προκαλέσει στους ασθενείς περισσότερο άγχος, οι μελέτες έδειξαν ότι οι ασθενείς σε ένα μεγάλο ποσοστό δεν λαμβάνουν την πληροφόρηση που θα επιθυμούσαν.

Κατηγορία: Τόμος 49, Τεύχος 1
Hits: 570 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2010
Συγγραφείς: Αντωνία Στεργιοπούλου , Γεώργιος Βλάχος