Τόμος 48, Τεύχος 4

Απεικόνιση:
Η παραμονή του παιδιού στο νοσοκομείο αποτελεί μια δυνητικά ψυχοτραυματική εμπειρία. Μελέτες αναφέρουν ότι η στολή του νοσηλευτικού προσωπικού, ιδιαίτερα στα ..
Η πολυσύνθετη δομή της σύγχρονης κοινωνίας καθώς και η αυξημένη διαθεσιμότητα μιας ευρείας ποικιλίας φαρμακευτικών ουσιών έχουν συμβάλει στην ..
Η αξιολόγηση είναι το αναγκαίο συνεπακόλουθο κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Αποτελεί διαδικασία αποτίμησης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του βαθμού ..