Η Επίδραση της Κουλτούρας στον Προσυμπτωματικό Έλεγχο του Ουροποιογεννητικού και Πεπτικού Καρκίνου

Η πραγματικότητα που βιώνουν οι άνθρωποι είναι πολιτισμικά καθορισμένη. Η κουλτούρα παρέχει στις κοινωνίες έτοιμα μοντέλα και πρότυπα συμπεριφοράς προκειμένου να αντιμετωπίσουν ποικιλία καταστάσεων. Για τη διασφάλιση της υγείας στις κοινωνίες, είναι σημαντική η διερεύνηση της επίδρασης της κουλτούρας στην πρόληψη, ιδιαίτερα στον καρκίνο που είναι μια νόσος συνυφασμένη με το θάνατο σε πολλές κοινωνίες. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν να γίνουν αντιληπτοί οι παράγοντες που σχετίζονται με την κουλτούρα των ατόμων και επιδρούν στη διενέργεια προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο. Μέθοδος: Διεξήχθη βιβλιογραφική αναζήτηση δημοσιευμένων ερευνητικών άρθρων στις βάσεις δεδομένων Medline και ScienceDirect, 2000-2008 για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου παχέος εντέρου, του προστάτη και του τραχήλου της μήτρας, στην αγγλική γλώσσα. Αποτελέσματα: Οι αξίες, τα πιστεύω, οι θρησκευτικές αντιλήψεις, το αίσθημα ντροπής και ο φόβος για το τελεσίδικο του καρκίνου ήταν οι παράγοντες που επηρέαζαν τη διενέργεια προσυμπτωματικού ελέγχου. Η άγνοια, η ελλιπής ενημέρωση, η διαφορετική γλώσσα επίσης επηρέαζαν σημαντικά την εμπιστοσύνη του ατόμου στο σύστημα υγείας. Τέλος, το οικονομικό κόστος των εξετάσεων έλεγχου, η κάλυψη από ασφαλιστικό φορέα καθώς και η ευκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες ήταν παράγοντες καθοριστικής σημασίας. Αξιοσημείωτες ήταν και οι απόψεις των επαγγελματιών υγείας που δήλωσαν ότι οι διαφορές στη συμπεριφορά των ατόμων προέρχονταν κατά κύριο λόγο από την οικονομική θέση και όχι την εθνικότητα και τα πιστεύω. Επίσης συμφώνησαν ότι η διαφορετική μητρική γλώσσα επηρεάζει την επικοινωνία, την εμπιστοσύνη καθώς και την πρόσβαση στην πληροφόρηση σε θέματα υγείας. Συμπεράσματα: Η κουλτούρα σχετίζεται με τη διενέργεια προσυμπτωματικού ελέγχου ενώ υπάρχουν συνοδοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συγκεκριμένη σχέση. Η δημιουργία πολιτισμικά προσδιορισμένων προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου οδηγεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού και στη δυνητική μείωση της θνησιμότητας.

Κατηγορία: Τόμος 48, Τεύχος 4
Hits: 730 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2009
Συγγραφείς: Χρυσούλα Κάρλου , Πανωραία Ράμμου