Στρατηγικές αντιμετώπισης του στρες και μεταβλητές προσωπικότητας Μια διαπολιτισμική μελέτη

ΣΚΟΠOΣ Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των συσχετίσεων ανάμεσα στις στρατηγικές αντιμετώπισης του στρες με μεταβλητές προσωπικότητας όπως η αλεξιθυμία, η εσωτερική συγκρότηση και η εχθρότητα σε δύο δείγματα Ελλήνων και Αμερικανών φοιτητών. ΥΛΙΚO-ΜEΘΟΔΟΣ Το δείγμα αποτελούνταν από 352 Έλληνες φοιτητές δύο Πανεπιστημίων με ΜΟ ηλικίας 21,7 έτη (κορίτσια: 70%) και 116 Αμερικανούς φοιτητές του George Mason University (ΜΟ ηλικίας 20,9 έτη, κορίτσια: 75%). Χρησιμοποιήθηκαν τα προσαρμοσμένα στα ελληνικά ερωτηματολόγια διερεύνησης στρατηγικών αντιμετώπισης του στρες (COPE), εσωτερικής συγκρότησης (SOC-13), αλεξιθυμίας (TAS-20) και εχθρότητας/κυνισμού (Cynical/Distrust scale). ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ Οι Αμερικανοί εμφάνισαν υψηλότερες τιμές στις μεταβλητές της ικανότητας κατανόησης (SOC-13), της ικανότητας διαχείρισης (SOC-13) και στην εξωτερικά προσανατολισμένη σκέψη (TAS-20). Μετά από παραγοντική ανάλυση της κλίμακας COPE, δημιουργήθηκαν τρεις παράγοντες με μικρές διαφοροποιήσεις στα δύο δείγματα, οι οποίες ονομάστηκαν (α) ενεργητικές στρατηγικές αντιμετώπισης, (β) στρατηγικές αποδοχής του προβλήματος και (γ) νευρωτικές στρατηγικές αντιμετώπισης. Οι νευρωτικές στρατηγικές αντιμετώπισης συσχετίστηκαν αρνητικά με το σύνολο των υποκλιμάκων της εσωτερικής συγκρότησης. Και στα δύο δείγματα οι νευρωτικές στρατηγικές αντιμετώπισης συσχετίσθηκαν θετικά με τη δυσκολία αναγνώρισης και έκφρασης συναισθημάτων και αρνητικά με όλες τις υποκλίμακες της εσωτερικής συγκρότησης. ΣΥΜΠΕΡAΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι στρατηγικές αντιμετώπισης του στρες συσχετίζονται με επιλεγμένες μεταβλητές προσωπικότητας όπως η αλεξιθυμία, η εσωτερική συγκρότηση και η εχθρότητα/κυνισμός και σε διαπολιτισμικό επίπεδο.