Ανασκόπηση των κυριότερων εργαλείων για την αξιολόγηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων

Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία εξέλιξη των επιστημών αλλά και η τάση για εκπαίδευση νέων στελεχών συνέβαλε στην αναβάθμιση των μεταπτυχιακών σπουδών. Όμως σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία η συνεχής αξιολόγηση είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης μάθησης, να εντοπιστούν και να διορθωθούν τα αδύνατα σημεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να αναδειχθούν τα θετικά. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση εργαλείων που έχουν προταθεί για την αξιολόγηση των μαθημάτων, με έμφαση αυτών των μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Από τη βιβλιογραφία βρέθηκαν αρκετές μέθοδοι αξιολόγησης, οι οποίες θα μπορούσαν να διακριθούν σε δύο σημαντικές ομάδες: στις διαμορφωτικές και τις αθροιστικές. Για την τελική επιλογή του κατάλληλου εργαλείου πρέπει να ληφθούν υπόψιν μια σειρά από παράγοντες όπως: ο χρόνος που θα γίνει η εξέταση, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φοιτητών, η μορφή του εργαλείου και κατά πόσο πληροί τα κριτήρια της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας. Σήμερα, κάθε εν δυνάμει αξιολογητής έχει στη διάθεσή του μια πληθώρα εργαλείων με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η ολοκληρωμένη αξιολόγηση είναι προϊόν χρήσης πολλαπλών μεθόδων και συνδέεται με τη γνώση αυτών από τον αξιολογητή καθώς και την ικανότητά του να αξιοποιεί τα ευρήματα.

Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 4
Hits: 780 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2008
Συγγραφείς: Νεκταρία Σκανδαλάκη , Βικτωρία Βιβιλάκη , Χρήστος Λιονής