Τόμος 47, Τεύχος 3

Απεικόνιση:
ΣΚΟΠΟΣ της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την επίδραση της γονικής παρουσίας και της απόσπασης προσοχής με παιχνίδι (καλειδοσκόπιο), ..