Κριτήρια ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας στις μονάδες εντατικής θεραπείας

Οι μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) αποτελούν πολυ-λειτουργικά τμήματα των νοσοκομείων, πλαισιωμένα όχι μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και από υψηλή υλικοτεχνική υποδομή. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να δοθεί έμφαση στην ανάγκη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της παρεχόμενης σε αυτούς τους χώρους φροντίδας. Η εν λόγω αξιολόγηση είναι επιτεύξιμη στη βάση τεσσάρων προσδιοριστικών παραγόντων που επηρεάζουν την παροχή ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας σε ΜΕΘ. Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται με τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητας, τη σχέση κόστους και αποτελέσματος, τη διαδικασία ανάρρωσης του ασθενούς και τις ηθικές αρχές συμπεριφοράς των νοσηλευτών εντατικής θεραπείας. (α) Ο έλεγχος της ποιότητας αφορά στο συστηματικό προσδιορισμό και στην αξιολόγηση των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν την παροχή ποιοτικής φροντίδας στον ασθενή. Από την άλλη, η διασφάλιση της ποιότητας αφορά στη σύγκριση της παρεχόμενης φροντίδας σε σχέση με τις προ της νοσηλείας προσδοκίες των ασθενών. (β) Η διερεύνηση του όρου «κόστος» της εντατικής θεραπείας αφορά στην ανάγκη εξέτασης του εάν η οικονομική δαπάνη που σπαταλάται σε ΜΕΘ συνοδεύεται και από την παροχή πραγματικά αποτελεσματικής φροντίδας στους ασθενείς. (γ) Η λεπτομερής παρακολούθηση των διαδικασιών ανάρρωσης των ασθενών σχετίζεται με τη δυνατότητα των νοσηλευτών να είναι αποτελεσματικοί στην εκτίμηση, διάγνωση ή/και θεραπεία της ασθένειας, με την παρο- χή συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης τόσο στον ίδιο τον ασθενή όσο και στην οικογένειά του και με τη συλλογή πληροφοριών γύρω από ποικίλα προβλήματα που αυτοί αντιμετωπίζουν, μακροχρόνια ή βραχυχρόνια. Τέλος, (δ) η ηθική αφορά στη γνώση των βασικών εκείνων αρχών στις οποίες πρέπει να στηρίζονται οι νοσηλευτές οποτεδήποτε χρειαστεί να λάβουν αποφάσεις που άπτονται ηθικών ζητημάτων.

Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 1
Hits: 643 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2008
Συγγραφείς: Δημήτρης Ε. Παπαγεωργίου