Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 2
ΣΚΟΠOΣ Σκοπός της εργασίας ήταν η ανάλυση της εμπειρίας της ερευνητικής ομάδας με το πρωτόκολλο συνεχούς ενδοφλέβιας χορήγησης ινσουλίνης ..
Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαχείριση του πόνου στα παιδιατρικά νοσοκομεία αποτελεί σημαντικό νοσηλευτικό πρόβλημα κυρίως λόγω του υποκειμενικού του χαρακτήρα, ο ..
Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 2
Η επαγγελματική εξουθένωση των νοσηλευτών αποτελεί μια παγκόσμια πραγματικότητα που επηρεάζει διαστάσεις της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής. ΣΚΟΠΟΣ ..
Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 2
ΣΚΟΠΟΣ H διερεύνηση της συμμετοχής των νοσηλευτών στην ολοκλήρωση διαφόρων ιατρονοσηλευτικών πράξεων καθώς και να αναδειχθεί το μέγεθος του ..
Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 1
Η άριστη ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας υγείας θεωρείται το σημαντικότερο στοιχείο στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των επιστημόνων υγείας. ..
Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 1
Το παρόν άρθρο πραγματεύεται το θεμελιώδη ρόλο των νοσηλευτικών θεωριών στην αποσαφήνιση της επιστημονικής ταυτότητας της νοσηλευτικής επιστήμης και ..