Η πρόληψη των πτώσεων ως σημαντική παράμετρος της «υγιούς» και «επιτυχημένης» υπερενηλικίωσης

Μεταξύ των υγειονομικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ατόμων οι πτώσεις συνιστούν ίσως ένα από τα σοβαρότερα, εξαιτίας των σημαντικών επιπτώσεων που έχουν στο ίδιο το άτομο, στην οικογένεια, αλλά και στο σύστημα υγείας. Τέτοια ατυχήματα οφείλονται σ’ ένα πλήθος διαφορετικών παραγόντων και η μείωση του κινδύνου επέλευσής τους θεωρείται καθοριστικής σημασίας για να φθάσει ο άνθρωπος υγιής στην τρίτη φάση της ζωής του και να τη βιώσει με χαρά και ικανοποίηση. Η δόμηση μεγάλου αριθμού οργάνων σήμερα διευκολύνει την επαρκή νοσηλευτική αξιολόγηση των υπερηλίκων και επιτρέπει τον εντοπισμό εκείνων απ’ αυτούς που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο για πτώσεις. Οι νοσηλευτές της χώρας μας, καθώς και οι επιστημονικές και επαγγελματικές τους οργανώσεις, πρέπει να ενεργοποιηθούν προς την κατεύθυνση (α) του σχεδιασμού και του συντονισμού ατομικών και συλλογικών στρατηγικών πρόληψης και (β) της συμμετοχής σε επιτροπές τοπικού και κεντρικού χαρακτήρα που καθορίζουν την υγειονομική πολιτική, ώστε να υποστηρίξουν νομοθετικά και άλλα μέτρα που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων. Νοσηλευτικές παρεμβάσεις που απευθύνονται τόσο στους υπερήλικες όσο και στα μέλη του κοινωνικού δικτύου υποστήριξής τους –των υγειονομικών λειτουργών μη εξαιρουμένων– μπορούν να βελτιώσουν το δείκτη υγείας των ατόμων της τρίτης ηλικίας και να προσφέρουν οικονομικά και άλλα οφέλη στην κοινωνία.

Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 4
Hits: 202 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2007
Συγγραφείς: Ευαγγελία Πατιστέα , Κωνσταντίνα Ανδρουτσοπούλου-Λύτρα