Συσχέτιση προδιαθεσικών παραγόντων της στεφανιαίας νόσου με βάση το αποτέλεσμα της δοκιμασίας κόπωσης

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν ο συσχετισμός των προδιαθεσικών παραγόντων της στεφανιαίας νόσου βάσει του αποτελέσματος της δοκιμασίας κόπωσης, καθώς και η μελέτη της συμβολής της φυσικής δραστηριότητας στην υγεία. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην έρευνα συμμετείχαν 257 άτομα (212 άνδρες και 45 γυναίκες), που υποβλήθηκαν σε δοκιμασία κόπωσης στο Εργομετρικό Εργαστήριο της Καρδιολογικής Κλινικής του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Στην έρευνα εξετάστηκαν βασικοί παράγοντες κινδύνου, όπως η ηλικία, η κληρονομικότητα, τα επίπεδα λιπιδίων (HDL, LDL, χοληστερόλη), ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ), το κάπνισμα και η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μελετήθηκαν το αποτέλεσμα της δοκιμασίας κόπωσης (θετικό–αρνητικό–διακοπή), η φυσική δραστηριότητα, η κληρονομικότητα και το κάπνισμα σε σχέση με τη HDL, την LDL, τη χοληστερόλη και τη γλυκόζη. Από την ανάλυση διακύμανσης τριών παραγόντων (άσκηση × κάπνισμα × κληρονομικότητα) παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα άσκηση (F=9,17, Ρ<0,001) και του συνδυασμού της αλληλεπίδρασης άσκησης-κληρονομικότητας (F=7,13, Ρ<0,01) στη χοληστερόλη, καθώς και των παραγόντων κάπνισμα (F=5,09, Ρ<0,05) και άσκηση (F=112,91, Ρ<0,001) στη HDL. Επίσης, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα άσκηση (F=3,64, Ρ<0,05) και της αλληλεπίδρασης του συνδυασμού άσκησης-κληρονομικότητας (F=4,73, Ρ<0,01) στην LDL. Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν τη θετική συμβολή της άσκησης στην αύξηση της HDL και στη μείωση των επιπέδων της LDL, ρυθμίζοντας θετικά τα επίπεδα χοληστερόλης και γλυκόζης τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η φυσική δραστηριότητα μπορεί να τροποποιήσει ευνοϊκά ορισμένους από τους προδιαθεσικούς παράγοντες και να βελτιώσει την υγεία των ενήλικων ατόμων και κατ’ επέκταση την ποιότητα ζωής.

Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 4
Hits: 350 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2007
Συγγραφείς: Θεόδωρος Σβερκίδης , Αντιγόνη Χατζοπούλου , Κωνσταντίνος Βόλακλης , Ελένη Δούδα