Οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία των επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα

ΕισαγωγήΗ πανδημία COVID-19 έχει επιφέρει πρωτόγνωρη πίεση στα συστήματα υγείας παγκοσμίως και σημαντική ψυχική επιβάρυνση σε όλους τους επαγγελματίες υγείας. Παράγοντες,  όπως ο αυξημένος φόρτος εργασίας, ο φόβος μόλυνσης, η ανεπάρκεια μέσων προστασίας, η απομόνωση και η αβεβαιότητα για την εξέλιξη της πανδημίας συντείνουν στην αύξηση της ψυχολογικής πίεσης που δέχονται οι επαγγελματίες υγείας, αλλά και στον κίνδυνο εκδήλωσης σημαντικών ψυχικών διαταραχών, όπως η κατάθλιψη, η εξουθένωση και το μετατραυματικό στρες.

Σκοπός της μελέτης ήταν η ανασκόπηση άρθρων που αξιολογούν  τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία των επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα και του κινδύνου εκδήλωσης ψυχικών διαταραχών.

Υλικό και Μέθοδος:  Συστηματική ανασκόπηση των δημοσιευμένων άρθρων και μελετών. Η βιβλιογραφική  αναζήτηση των άρθρων έγινε μέσω των διεθνών ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων Pub Med και Google Scholar, από την έναρξη της πανδημίας (Ιανουάριος 2020) έως τον Μάρτιο 2021 στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα, με λέξεις κλειδιά: Greece, COVID-19, mental health, health care workers και burden OR anxiety OR burnout. Σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, τα άρθρα αφορούσαν πρωτογενείς ερευνητικές μελέτες ή μετα-αναλύσεις για τη διερεύνηση της ψυχικής υγείας επαγγελματιών υγείας με τη χρήση δόκιμων ψυχομετρικών εργαλείων στην Ελλάδα. Από τη διαδικασία κριτικής αξιολόγησης των άρθρων προέκυψαν 6 άρθρα, ενώ σχετικές μετα-αναλύσεις δεν εντοπίστηκαν.

Αποτελέσματα: Οι ψυχομετρικές κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν στα επιλεγμένα άρθρα αποσκοπούσαν στην  αξιολόγηση  συμπτωμάτων κατάθλιψης, αντιλαμβανόμενου  στρες,   μετατραυματικού στρες, εξουθένωσης  και αϋπνίας.  Οι επαγγελματίες  υγείας παρουσίασαν σημαντικά ποσοστά μέτριας/σοβαρής εξουθένωσης, μέτριας/χαμηλής αίσθησης επίτευξης  στόχων, μέτριας/σοβαρής προδιάθεσης κατάθλιψης, καθώς  και σημαντικά αυξημένα  επίπεδα αντιλαμβανόμενου στρες, αποπροσωποποίησης  και αϋπνίας. Ειδικότερα, 5 από τις 6 μελέτες διαπίστωσαν αυξημένο κίνδυνο διαταραχής μετατραυματικού στρες, ενώ 2 από τις 6 διαπίστωσαν ότι αυτός ο κίνδυνος είναι σημαντικά υψηλότερος στους επαγγελματίες συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό. Επιβαρυντικοί προγνωστικοί  παράγοντες θεωρήθηκαν τα αρνητικά συναισθήματα,η αίσθηση  απειλής και συναισθηματικής  εξουθένωσης,  ενώ στους θετικούς παράγοντες αναφέρεται η υποστήριξη από την οικογένεια. Δεν αναγνωρίστηκαν πρακτικές ανάκαμψης  ως αμιγώς αποτελεσματικές ή αναποτελεσματικές.

Συμπεράσματα: Παρά τον μικρό αριθμό μελετών σε ελληνικό  πληθυσμό, τα αποτελέσματα συγκλίνουν με τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία. Σύμφωνα με τα άρθρα, η έκπτωση της ψυχικής υγείας των επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα είναι προφανής, ενώ επισημαίνεται και η ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης, ειδικότερα αναφορικά με τις πρακτικές ανάκαμψης για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης διαταραχής μετατραυματικού  στρες, ο οποίος διαφαίνεται ανησυχητικά αυξημένος.

Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 3
Hits: 10755 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 27-10-2022
Συγγραφείς: Μαρία Σκουλάτου , Ουρανία Γκοβίνα , Άννα Καυγά-Παλτόγλου