Γνώση του νοσηλευτικού προσωπικού σε αρχές Εντατικής και Επείγουσας Νοσηλευτικής στη Δυτική Μακεδονία

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της επάρκειας του νοσηλευτικού προσωπικού των νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και στην αποθεραπεία-αποκατάσταση κρίσιμων ασθενών. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 438 άτομα νοσηλευτικού προσωπικού, που εργάζονταν σε πέντε γενικά νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας, από τους οποίους κατά το χρονικό διάστημα 15 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2005 ζητήθηκε να απαντήσουν προαιρετικά σε ένα ανώνυμο, πρωτότυπο ερωτηματολόγιο με δημογραφικά στοιχεία, 8 ερωτήσεις σχετικές με ΚΑΡΠΑ και 8 ερωτήσεις σχετικές με γραμμές και καθετήρες που παραμένουν κατά την αποθεραπεία . ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Απάντησαν 210 νοσηλευτές (47,94% των ερωτηθέντων), 30 άνδρες και 170 γυναίκες, κατά 54,6% τριετούς εκπαίδευσης, με προϋπηρεσία 11,25±7,64 έτη και επίδοση σωστών απαντήσεων 10,52±2,79 με άριστα το 16. Θετικά συσχετίζονταν με την επίδοση η τριετής εκπαίδευση, το ανδρικό φύλο και ο αριθμός συμμετοχών σε συνέδρια. Το μεγαλύτερο ποσοστό σωστών απαντήσεων (>80%) αφορούσε στις βρογχοαναρροφήσεις και στη χρήση ambu, ενώ το χαμηλότερο (45,7%) στη χρήση του απινιδωτή. Υπήρχε καλύτερη επίδοση των νοσηλευτών ΜΕΘ/ΜΑΦ σε σχέση με ΤΕΠ/Αναισθησιολογικό και τα υπόλοιπα τμήματα, καθώς και καλύτερη επίδοση των εργαζομένων στο ΓΝ Πτολεμαΐδας, στο οποίο λειτουργεί ΜΕΘ (Ρ=0,002). Το 93,3% των συμμετεχόντων επιθυμούσε περαιτέρω επιμόρφωση στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μέση επίδοση είναι αποδεκτή, αλλά υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης στο αντικείμενο της Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής στη Δυτική Μακεδονία. Απαιτείται τόσο θεωρητική εκπαίδευση όσο και πρακτική εξάσκηση με κυκλική μετακίνηση όλων των νοσηλευτών στη ΜΕΘ.