Ποιοτική έρευνα σε έξι εύκολα βήματα η επιστημολογία, οι μέθοδοι και η παρουσίαση

Η ποιοτική έρευνα αποτελεί όχι μόνο μια ερευνητική μεθοδολογία που η χρήση της διαρκώς αποκτά όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα, αλλά και μια μεθοδολογία που είναι ιδιαίτερα σχετική με τη νοσηλευτική πράξη και χρήσιμη για τη διερεύνηση και διεύρυνση της νοσηλευτικής γνώσης. Ωστόσο, υπάρχει μια σχετική συγγραφική ένδεια στην ελληνική νοσηλευτική βιβλιογραφία για τους τρόπους διεξαγωγής και αξιολόγησης της ποιοτικής μεθοδολογίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση των χαρακτηριστικών της ποιοτικής μεθοδολογίας και η δημιουργία ενός μοντέλου από σαφή βήματα για τη διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποιοτικής έρευνας. Η μέθοδος συλλογής του υλικού, που χρησιμοποιήθηκε για τη διερεύνηση της παρούσας εργασίας, ήταν η ευρεία βιβλιογραφική αναζήτηση με τη χρήση των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων ovid, CINAHL και medline, και με τη χειροδιαλογή βιβλίων σχετικών με το θέμα. Τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας είναι η κατανόηση και η ερμηνεία των εμπειριών και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων στην έρευνα. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, ο ερευνητής χρειάζεται να ακολουθήσει τα ακόλουθα έξι βήματα: (α) καθορισμός του αντιληπτικού περιγράμματος, (β) σχηματισμός της ερευνητικής ερώτησης, (γ) ορισμός του δείγματος, (δ) αποσαφήνιση της μεθόδου συγκέντρωσης των δεδομένων, (ε) παρουσίαση της μεθόδου ανάλυσης των δεδομένων και (στ) συγκεκριμενοποίηση του τρόπου παρουσίασης και συγγραφής. Τα έξι αυτά βήματα στο παρόν μοντέλο διεξαγωγής και αξιολόγησης της ποιοτικής έρευνας έχουν μια λογική διάρθρωση, συγκεκριμένο χαρακτήρα και ορισμένη μορφή, ώστε να εξυπηρετούνται και να επιτυγχάνονται οι σκοποί της ποιοτικής έρευνας.

Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 1
Hits: 876 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2007
Συγγραφείς: Στέφανος Μαντζούκας