Συνήθειες τηλεθέασης των παιδιών στα παιδιατρικά νοσοκομεία

ΣΚΟΠΟΣ: Tης μελέτης ήταν η διερεύνηση των συνηθειών τηλεθέασης των παιδιών κατά την παραμονή τους στο νοσοκομείο και στο σπίτι τους, καθώς και των παραγόντων που την επηρεάζουν. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 546 παιδιά σχολικής ηλικίας, που νοσηλεύτηκαν σε δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας από τον Ιούλιο μέχρι το Δεκέμβριο του 2004. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη χρήση δομημένης συνέντευξης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μέση ηλικία των παιδιών ήταν 9 έτη και η μέση διάρκεια νοσηλείας τους 6,6 ημέρες. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι ο χρόνος τηλεθέασης των παιδιών στο νοσοκομείο ανερχόταν σε 3,8 ώρες την ημέρα, ενώ ο αντίστοιχος στο σπίτι ήταν 2,8 ώρες. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την τηλεθέαση ήταν η μεγάλη διάρκεια νοσηλείας, η ελεύθερη επιλογή προγράμματος, η ενοικίαση τηλεόρασης και η έλλειψη επισκέψεων από συγγενείς και φίλους στο νοσοκομείο (P<0,001). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα παιδιά, κατά τη νοσηλεία στο νοσοκομείο, παρακολουθούν περισσότερες ώρες τηλεόραση σε σχέση με το σπίτι τους και ως κυριότερο λόγο αναφέρουν την έλλειψη ενδιαφερόντων και εναλλακτικών τρόπων απασχόλησής τους.