Σχολικές υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα η θέση του σχολικού νοσηλευτή

Η γνώση της ιστορικής εξέλιξης ενός τομέα είναι απαραίτητη για την κατανόηση και την παρακολούθηση των σύγχρονων καταστάσεων και τάσεων και για τον προσδιορισμό κατάλληλης στρατηγικής. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η διερεύνηση του ρόλου του σχολικού νοσηλευτή και η σύγκριση μεταξύ θεωρίας και πράξης για την πραγματοποίηση ουσιαστικής σχολικής Νοσηλευτικής στην Ελλάδα. Έτσι, αρχικά παρουσιάζεται το αντικείμενο της σχολικής Νοσηλευτικής και ο ρόλος του σχολικού νοσηλευτή ως προς τη θεωρητική του θεμελίωση με βάση τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα και τις σύγχρονες τάσεις, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη των σχολικών υπηρεσιών υγείας της Ελλάδας καθώς και τα προβληματικά στοιχεία που υφίστανται. Σήμερα, στα δημόσια σχολεία της χώρας μας, θεσμοθετημένος κλάδος σχολικών νοσηλευτών υπάρχει μόνο στα σχολεία ειδικής αγωγής, ενώ για την ύπαρξη σχολικού νοσηλευτή στα ιδιωτικά σχολεία δεν υπάρχει συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο. Παρόλη την εικοσαετή θητεία των σχολικών νοσηλευτών ειδικής αγωγής, υπάρχουν αρκετά προβλήματα για την καθιέρωση της σχολικής Νοσηλευτικής. Αλλά και γενικά στις σχολικές υπηρεσίες υγείας δεν παρουσιάζονται συντονισμένες προσπάθειες, αλλά μόνο αποσπασματικές. Έτσι, κρίνεται απαραίτητο οι νοσηλευτές να ενεργήσουν με στρατηγική και να διεκδικήσουν κατάλληλους ρόλους μέσα στο σύστημα παιδείας, τόσο στον κρατικό όσο και στον ιδιωτικό φορέα.

Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 3
Hits: 1160 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2006
Συγγραφείς: Μαριάνθη Αλεξανδροπούλου , Αθηνά Καλοκαιρινού , Παναγιώτα Σουρτζή