Ποιότητα σημαντικός παράγοντας για τη νοσηλευτική

Ένα σημαντικό θέμα στον τομέα της υγείας είναι η ικανοποίηση των ασθενών από την παρεχόμενη από τις υπηρεσίας υγείας φροντίδα. Το κοινωνικό ενδιαφέρον για την προαγωγή της υγείας αυξάνει καθημερινώς. Οι νοσηλευτές, που αποτελούν το «θεμέλιο λίθο» των υπηρεσιών υγείας, πρέπει όσο ποτέ άλλοτε να εξασφαλίσουν υψηλά πρότυπα φροντίδας στους ασθενείς. Ο ορισμός της ποιότητας είναι πολυδιάστατος και συχνά η ποιότητα μετριέται σε σχέση με την εκτίμηση των ίδιων των ασθενών από την παρεχόμενη φροντίδα. Οι απόψεις σχετικά με την ποιότητα διακρίνονται σε επιστημονική, διοικητική, άποψη των ασθενών και άποψη της κοινωνίας. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα είναι πολλοί, τόσο εσωτερικοί όσο και εξωτερικοί. Η περαιτέρω ανάλυση της έννοιας της ποιότητας θα βοηθήσει στη νοσηλευτική θεωρία, έρευνα και πράξη. Η παρούσα εργασία εξετάζει την ποιότητα, η οποία είναι σημαντική τόσο για τον απλό πολίτη όσο και για τον επιστήμονα υγείας που την παρέχει. Περιγράφονται και αναλύονται ο ορισμός της ποιότητας, η ερμηνεία, οι απόψεις και οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Επίσης, καταγράφονται οι επιπλοκές για τη νοσηλευτική επιστήμη και προτείνονται εναλλακτικές λύσεις. Η εργασία αυτή, εκτός των παραπάνω, θα προσπαθήσει να δώσει κίνητρο στους κλινικούς-εκπαιδευτικούς νοσηλευτές και φοιτητές, έτσι ώστε να ασχοληθούν περισσότερο με το θέμα της ποιότητας.

Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 3
Hits: 840 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2006
Συγγραφείς: Νικόλαος Α. Μπακάλης , Γεωργία Θεοδωρακοπούλου