Ανθρώπινα δικαιώματα, υγεία και νοσηλευτική

Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η διερεύνηση της σχέσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την υγεία και τη νοσηλευτική επιστήμη. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στις μέρες μας αποτελούν μια παγκοσμιοποιημένη πολιτική αξία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η υγεία είναι έννοιες αλληλένδετες και αλληλοσυμπληρούμενες, επηρεάζοντας όλους τους τομείς έκφρασης της υγείας. Το Ελληνικό κράτος έχει κατοχυρώσει τα δικαιώματα του ανθρώπου, μέσω των Συνταγματικών δικαιωμάτων. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, αλλά και άλλοι Διεθνείς Οργανισμοί, περιλαμβάνουν το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ως βασικό στοιχείο του καταστατικού τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι ο πρώτος οργανισμός που αναγνώρισε τη σχέση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της υγείας και την κατοχύρωσε μέσω διακηρύξεων και διατάξεων. Για τη νοσηλευτική επιστήμη, τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο στο κομμάτι της παροχής φροντίδας και έναν οδηγό στον τρόπο της μεθοδολογίας της ηθικής σκέψης. Το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών υποστηρίζει την Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και έχει αναπτύξει τη Χάρτα των δικαιωμάτων υγείας, καλύπτοντας τις μεγαλύτερες περιοχές όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα επηρεάζουν την υγεία των πληθυσμών.

Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 3
Hits: 356 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2006
Συγγραφείς: Στεφανία Χρυσοσπάθη , Τίνα Γκαράνη-Παπαδάτου