Διερεύνηση της γνώμης των μαιών για την προαγωγή του μητρικού θηλασμού στη χώρα μας

ΣΚΟΠΟΣ: H διερεύνηση της γνώμης των μαιών σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την προαγωγή του μητρικού θηλασμού. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμμετείχαν 87 Ελληνίδες μαίες, από 15 νοσοκομεία­μαιευτήρια της χώρας μας (δημόσια και ιδιωτικά), από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2001. Χρησιμοποιήθηκε η απλή τυχαία δειγματοληψία και τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου. Τα στοιχεία αναλύθηκαν με τη χρήση του SPSS 12.0.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η πλειοψηφία (73,6%) των μαιών υποστήριζε ότι οι λεχωίδες δεν ήταν ενημερωμένες για το μητρικό θηλασμό. Αυτό συνέβαινε, κυρίως, λόγω της ελλιπούς παρακολούθησης των γυναικών κατά την κύηση από τον ειδικό (π.χ. ιατρό, μαία) (21%) και λόγω της αδιαφορίας των γυναικών (18,5%). Σύμφωνα με το 40,3% των μαιών, η κύηση θεωρήθηκε πιο κατάλληλη περίοδος για να ενημερωθεί μια γυναίκα γι’ αυτό το θέμα, ενώ η εφηβεία και η ενηλικίωση θεωρήθηκαν πιο κατάλληλες περίοδοι για τις μαίες με προϋπηρεσία 20–30 έτη. Κατάλληλοι για την παροχή της ενημέρωσης θεωρήθηκαν, κυρίως, οι μαίες (28,4%), οι μαιευτήρες (20,4%) και οι παιδίατροι (18,1%). Η απογοήτευση και η εύκολη κόπωση των λεχωίδων (10,3%), το κάπνισμα (9,9%) και η ελλιπής ενημέρωση (9,7%), ήταν τα κυριότερα προβλήματα που συναντούσαν οι μαίες κατά την προαγωγή του θηλασμού. Από το σύνολο των μαιών, το 29,9% δεν γνώριζε εάν στο νοσοκομείο που εργάζονταν λειτουργεί Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος (ΤΜΓ), ενώ μόνο το 30,6% είχε εκπαιδευτεί για τη λειτουργία της. Οι μαίες που αποφοίτησαν από τη Σχολή του Μαιευτηρίου «Έλενα Βενιζέλου» και τα ΤΕΙ ήταν περισσότερο εκπαιδευμένες και ενημερωμένες για τη λειτουργία της ΤΜΓ απ’ ό,τι οι υπόλοιπες. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Όπως προκύπτει από την εργασία μας, η απογοήτευση και η εύκολη κόπωση των λεχωίδων, το κάπνισμα και η ελλιπής ενημέρωση θεωρούνται τα κυριότερα προβλήματα που συναντούν οι μαίες κατά την προαγωγή του μητρικού θηλασμού.