Η εκτίμηση του βαθμού εξάρτησης από τη νικοτίνη σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του βαθμού εξάρτησης από τη νικοτίνη σε σχέση με την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου και της καπνισματικής συμπεριφοράς των ασθενών 3 μήνες μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν 61 άρρενες καπνιστές ασθενείς, που προσήλθαν στην Καρδιολογική Κλινική για στεφανιογραφικό έλεγχο. Όλοι οι ασθενείς δέχθηκαν να συμπληρώσουν το Fagerstrom test (εκτίμηση βαθμού εξάρτησης από τη νικοτίνη). Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε 3 ομάδες ανάλογα με το βαθμό εξάρτησης από τη νικοτίνη (ομάδα Α: βαθμός 1–4, ομάδα Β: βαθμός 5–7 και ομάδα Γ: βαθμός >7). Τρεις μήνες μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο, κλήθηκαν να απαντήσουν εάν έχουν διακόψει το κάπνισμα ή όχι. Όσοι έδωσαν θετική απάντηση, συμπλήρωσαν εκ νέου το Fagerstrom test. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών που διέκοψαν ή όχι το κάπνισμα δεν διέφεραν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους. Στο 57% των ασθενών διαγνώστηκε στεφανιαία νόσος και αυτό ήταν ανεξάρτητο του βαθμού εξάρτησής τους από τη νικοτίνη. Σε σχέση με τη διακοπή του καπνίσματος, οι καπνιστές που είχαν μεγάλη εξάρτηση (ομάδα Γ) παρουσίασαν μεγαλύτερο πoσοστό διακοπής (65%). Επιπλέον, βρέθηκε ότι ο αριθμός των τσιγάρων διέφερε στις τρεις ομάδες εξάρτησης (Ρ<0,001). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο βαθμός της εξάρτησης από τη νικοτίνη δεν αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση στεφανιαίας νόσου, επηρεάζει όμως το βαθμό αποτελεσματικότητας διακοπής του καπνίσματος.